Phát biểu của Tổng thống Trump trong bài diễn văn từ biệt

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

Tòa Bạch Ốc

Đồng bào nước Mỹ của tôi:

Tổng thống Donald Trump đọc bài diễn văn từ biệt dân chúng sau đó ông sẽ rời Nhà Trắng lúc 8 giờ sáng 20/1/2021.

THE PRESIDENT: My fellow Americans: Four years ago, we launched a great national effort to rebuild our country, to renew its spirit, and to restore the allegiance of this government to its citizens. In short, we embarked on a mission to make America great again — for all Americans.

Bốn năm trước, chúng tôi đã phát động một nỗ lực quốc gia to lớn để tái thiết đất nước của chúng ta, đổi mới tinh thần và khôi phục lòng trung thành của chính phủ này đối với người dân. Nói tóm lại, chúng tôi bắt tay vào sứ mệnh làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại – cho tất cả người Mỹ.

As I conclude my term as the 45th President of the United States, I stand before you truly proud of what we have achieved together. We did what we came here to do — and so much more.

Khi kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, tôi đứng trước các bạn thực sự tự hào về những gì chúng ta đã cùng nhau đạt được. Chúng tôi đã làm những gì chúng tôi đến đây để làm – và nhiều hơn thế nữa.

This week, we inaugurate a new administration and pray for its success in keeping America safe and prosperous. We extend our best wishes, and we also want them to have luck — a very important word.

Tuần này, chúng ta sẽ khánh thành một chính quyền mới và cầu nguyện cho sự thành công của nó trong việc giữ cho nước Mỹ an toàn và thịnh vượng. Chúng tôi gửi lời chúc tốt đẹp nhất và chúng tôi cũng muốn họ gặp may mắn – một từ rất quan trọng.

I’d like to begin by thanking just a few of the amazing people who made our remarkable journey possible.

Tôi muốn bắt đầu bằng cách cảm ơn một vài người trong số những người tuyệt vời, những người đã giúp chúng tôi có thể thực hiện được hành trình đáng nhớ.

First, let me express my overwhelming gratitude for the love and support of our spectacular First Lady, Melania. Let me also share my deepest appreciation to my daughter Ivanka, my son-in-law Jared, and to Barron, Don, Eric, Tiffany, and Lara. You fill my world with light and with joy.

Trước tiên, hãy để tôi bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với tình yêu và sự ủng hộ của Đệ nhất phu nhân tuyệt vời của chúng ta, Melania. Cho phép tôi chia sẻ sự biết ơn sâu sắc nhất của tôi tới con gái Ivanka, con rể Jared của tôi, và Barron, Don, Eric, Tiffany, và Lara. Các bạn lấp đầy thế giới của tôi bằng ánh sáng và niềm vui.

I also want to thank Vice President Mike Pence, his wonderful wife Karen, and the entire Pence family.

Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến Phó Tổng thống Mike Pence, người vợ tuyệt vời của ông Karen, và toàn thể gia đình Pence.

Thank you as well to my Chief of Staff, Mark Meadows; the dedicated members of the White House Staff and the Cabinet; and all the incredible people across our administration who poured out their heart and soul to fight for America.

Cũng xin gửi lời cảm ơn tới Chánh Văn Phòng của tôi, Mark Meadows; các thành viên tận tụy của Nhà Trắng và Nội các; và tất cả những người đáng kinh ngạc trong chính quyền của chúng tôi, những người đã dồn hết trái tim và linh hồn của họ để chiến đấu cho nước Mỹ.

I also want to take a moment to thank a truly exceptional group of people: the United States Secret Service. My family and I will forever be in your debt. My profound gratitude as well to everyone in the White House Military Office, the teams of Marine One and Air Force One, every member of the Armed Forces, and state and local law enforcement all across our country.

Tôi cũng muốn dành một chút thời gian để cảm ơn một nhóm người thực sự đặc biệt: Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ. Tôi và gia đình sẽ mãi mãi mang trong mình món nợ của các bạn. Lời cảm ơn sâu sắc của tôi cũng như tất cả mọi người trong Văn phòng Quân sự Nhà Trắng, các đội của Lực lượng Thủy quân Lục chiến số Một và Phi cơ số Một cùng phi hành đoàn , mọi thành viên của Lực lượng vũ trang, cơ quan thực thi pháp luật của tiểu bang và địa phương trên khắp đất nước của chúng ta.

Most of all, I want to thank the American people. To serve as your President has been an honor beyond description. Thank you for this extraordinary privilege. And that’s what it is — a great privilege and a great honor.

Hơn hết, tôi muốn cảm ơn người dân Mỹ. Được phục vụ với tư cách là Tổng thống của các bạn là một vinh dự không thể diễn tả được. Cảm ơn bạn đã ho tôi đặc ân đặc biệt này. Và đó là điều …một đặc ân và một vinh dự lớn.

We must never forget that while Americans will always have our disagreements, we are a nation of incredible, decent, faithful, and peace-loving citizens who all want our country to thrive and flourish and be very, very successful and good. We are a truly magnificent nation.

Chúng ta không bao giờ được quên rằng mặc dù người Mỹ sẽ luôn có những bất đồng, nhưng chúng ta là một quốc gia của những công dân đáng kinh ngạc, đàng hoàng, trung thành và yêu hòa bình, tất cả đều mong muốn đất nước của chúng ta phát triển, thịnh vượng và rất, rất thành công và tốt đẹp. Chúng ta là một quốc gia thực sự tráng lệ.

All Americans were horrified by the assault on our Capitol. Political violence is an attack on everything we cherish as Americans. It can never be tolerated.

Tất cả người Mỹ đều kinh hoàng trước cuộc tấn công vào Điện Capitol của chúng ta. Bạo lực chính trị là một cuộc tấn công vào mọi thứ mà chúng ta đã yêu mến với tư cách là người Mỹ. Nó không bao giờ có thể được dung thứ.

Now more than ever, we must unify around our shared values and rise above the partisan rancor, and forge our common destiny.

Bây giờ hơn bao giờ hết, chúng ta phải đoàn kết xung quanh các giá trị chung của chúng ta và vượt lên trên chủ nghĩa đảng phái, và tạo thành số phận chung của chúng ta.

Four years ago, I came to Washington as the only true outsider ever to win the presidency. I had not spent my career as a politician, but as a builder looking at open skylines and imagining infinite possibilities. I ran for President because I knew there were towering new summits for America just waiting to be scaled. I knew the potential for our nation was boundless as long as we put America first.

Bốn năm trước, tôi đến Washington với tư cách là người ngoài cuộc thực sự duy nhất từng đắc cử tổng thống. Tôi đã không dành sự nghiệp của mình với tư cách là một chính trị gia, mà là một nhà xây dựng nhìn vào những đường chân trời rộng mở và tưởng tượng ra những khả năng vô hạn. Tôi tranh cử Tổng thống vì tôi biết rằng có những hội nghị thượng đỉnh mới cao ngất ngưởng dành cho nước Mỹ đang chờ được thu nhỏ. Tôi biết tiềm năng của đất nước chúng ta là vô hạn miễn là chúng ta đặt nước Mỹ lên trên hết.

So I left behind my former life and stepped into a very difficult arena, but an arena nevertheless, with all sorts of potential if properly done. America had given me so much, and I wanted to give something back.

Vì vậy, tôi đã bỏ lại sau lưng cuộc sống trước đây của mình và bước vào một đấu trường rất khó khăn, nhưng vẫn là một đấu trường, có đủ mọi tiềm năng nếu được thực hiện đúng cách. Nước Mỹ đã cho tôi rất nhiều, và tôi muốn đền đáp lại một điều gì đó.

Together with millions of hardworking patriots across this land, we built the greatest political movement in the history of our country. We also built the greatest economy in the history of the world. It was about “America First” because we all wanted to make America great again. We restored the principle that a nation exists to serve its citizens. Our agenda was not about right or left, it wasn’t about Republican or Democrat, but about the good of a nation, and that means the whole nation.

Cùng với hàng triệu người yêu nước cần cù trên khắp mảnh đất này, chúng ta đã xây dựng nên một phong trào chính trị vĩ đại nhất trong lịch sử nước nhà. Chúng ta cũng đã xây dựng nền kinh tế vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới. Đó là về “Nước Mỹ trên hết” vì tất cả chúng ta đều muốn làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Chúng ta đã khôi phục lại nguyên tắc rằng một quốc gia tồn tại để phục vụ công dân của mình. Chương trình nghị sự của chúng tôi không phải về cánh hữu hay cánh tả, không phải về đảng Cộng hòa hay đảng Dân chủ, mà là về lợi ích của một quốc gia, và điều đó có nghĩa là cả quốc gia.

With the support and prayers of the American people, we achieved more than anyone thought possible. Nobody thought we could even come close.

Với sự ủng hộ và cầu nguyện của người dân Mỹ, chúng tôi đã đạt được nhiều hơn bất kỳ ai nghĩ có thể. Không ai nghĩ rằng chúng tôi thậm chí có thể đến gần sự thành công..

We passed the largest package of tax cuts and reforms in American history. We slashed more job-killing regulations than any administration had ever done before. We fixed our broken trade deals, withdrew from the horrible Trans-Pacific Partnership and the impossible Paris Climate Accord, renegotiated the one-sided South Korea deal, and we replaced NAFTA with the groundbreaking USMCA — that’s Mexico and Canada — a deal that’s worked out very, very well.

Chúng tôi đã thông qua gói cải cách và cắt giảm thuế lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Chúng tôi đã cắt giảm nhiều quy định xóa bỏ việc làm khó khăn này hơn bất kỳ chính quyền nào trước đây. Chúng tôi đã khắc phục các thỏa thuận thương mại bị sai sót, rút ​​khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương kinh hoàng và Hiệp ước Khí hậu Paris bất khả thi, đàm phán lại thỏa thuận Hàn Quốc một chiều và chúng tôi thay thế NAFTA bằng USMCA đột phá – đó là Mexico và Canada – một thỏa thuận đã thành công rất, rất tốt.

Also, and very importantly, we imposed historic and monumental tariffs on China; made a great new deal with China. But before the ink was even dry, we and the whole world got hit with the China virus. Our trade relationship was rapidly changing, billions and billions of dollars were pouring into the U.S., but the virus forced us to go in a different direction.

Ngoài ra, và rất quan trọng, chúng tôi đã áp đặt các mức thuế lịch sử và hoành tráng đối với Trung Quốc; đã thực hiện một thỏa thuận mới tuyệt vời với Trung Quốc. Nhưng trước khi mực khô, chúng ta và toàn thế giới đã bị nhiễm virus Trung Quốc. Mối quan hệ thương mại của chúng ta đang thay đổi nhanh chóng, hàng tỷ tỷ đô la đang đổ vào Hoa Kỳ, nhưng virus đã buộc chúng tôi phải đi theo một hướng khác.

The whole world suffered, but America outperformed other countries economically because of our incredible economy and the economy that we built. Without the foundations and footings, it wouldn’t have worked out this way. We wouldn’t have some of the best numbers we’ve ever had.

Cả thế giới đều chịu thiệt hại, nhưng Mỹ vượt trội hơn các nước khác về kinh tế vì nền kinh tế đáng kinh ngạc của chúng ta và nền kinh tế mà chúng ta xây dựng. Nếu không có nền tảng và chân đế, nó sẽ không hoạt động theo cách này. Chúng ta sẽ không có con số thành tích tốt nhất mà chúng ta từng có.

We also unlocked our energy resources and became the world’s number-one producer of oil and natural gas by far. Powered by these policies, we built the greatest economy in the history of the world. We reignited America’s job creation and achieved record-low unemployment for African Americans, Hispanic Americans, Asian Americans, women — almost everyone.

Chúng ta cũng mở khóa các nguồn năng lượng của mình và trở thành nhà sản xuất dầu và khí đốt thiên nhiên số một thế giới cho đến nay. Được hỗ trợ bởi những chính sách này, chúng ta đã xây dựng nền kinh tế vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới. Chúng ta đã đánh giá lại hoạt động tạo việc làm của Mỹ và đạt tỷ lệ thất nghiệp thấp kỷ lục cho người Mỹ gốc Phi, người Mỹ gốc Tây Ban Nha, người Mỹ gốc Á, phụ nữ – hầu hết tất cả mọi người.

Incomes soared, wages boomed, the American Dream was restored, and millions were lifted from poverty in just a few short years. It was a miracle. The stock market set one record after another, with 148 stock market highs during this short period of time, and boosted the retirements and pensions of hardworking citizens all across our nation. 401(k)s are at a level they’ve never been at before. We’ve never seen numbers like we’ve seen, and that’s before the pandemic and after the pandemic.

Thu nhập tăng vọt, tiền lương tăng vọt, Giấc mơ Mỹ được khôi phục và hàng triệu người đã thoát nghèo chỉ trong vài năm ngắn ngủi. Đó là một điều kỳ diệu. Thị trường chứng khoán lập hết kỷ lục này đến kỷ lục khác, với 148 mức cao nhất trên thị trường chứng khoán trong khoảng thời gian ngắn này, và thúc đẩy việc nghỉ hưu và lương hưu của những công dân chăm chỉ trên toàn quốc. Chương trình tiết kiệm hưu bổng 401 (k) ở cấp độ mà họ chưa từng đạt được trước đây. Chúng ta chưa bao giờ thấy những con số như chúng tôi đã thấy và đó là trước đại dịch và sau đại dịch.

We rebuilt the American manufacturing base, opened up thousands of new factories, and brought back the beautiful phrase: “Made in the USA.”

Chúng ta đã xây dựng lại cơ sở sản xuất của Mỹ, mở thêm hàng nghìn nhà máy mới và mang lại cụm từ mỹ miều: “Sản xuất tại Mỹ”.

To make life better for working families, we doubled the child tax credit and signed the largest-ever expansion of funding for childcare and development. We joined with the private sector to secure commitments to train more than 16 million American workers for the jobs of tomorrow.

Để cải thiện cuộc sống cho các gia đình lao động, chúng tôi đã tăng gấp đôi khoản tín dụng thuế trẻ em và ký kết mở rộng tài trợ lớn nhất từ ​​trước đến nay cho chăm sóc và phát triển trẻ em. Chúng tôi đã tham gia với khu vực tư nhân để đảm bảo các cam kết đào tạo hơn 16 triệu công nhân Mỹ cho những công việc tương lai..

When our nation was hit with the terrible pandemic, we produced not one, but two vaccines with record-breaking speed, and more will quickly follow. They said it couldn’t be done but we did it. They call it a “medical miracle,” and that’s what they’re calling it right now: a “medical miracle.”

Khi đất nước của chúng ta bị ảnh hưởng bởi đại dịch khủng khiếp, chúng ta đã sản xuất không phải một mà là hai loại vắc-xin với tốc độ kỷ lục, và nhiều loại vắc-xin khác sẽ nhanh chóng theo sau. Họ nói rằng không thể thực hiện được nhưng chúng ta đã làm được. Họ gọi nó là một “phép màu y học” và đó là những gì họ đang gọi nó ngay bây giờ: một “phép màu y học”.

Another administration would have taken 3, 4, 5, maybe even up to 10 years to develop a vaccine. We did in nine months.

Một chính quyền khác sẽ mất 3, 4, 5, thậm chí có thể lên đến 10 năm để phát triển một loại vắc xin. Chúng ta đã làm trong chín tháng.

We grieve for every life lost, and we pledge in their memory to wipe out this horrible pandemic once and for all.

Chúng tôi đau buồn cho mỗi sinh mạng bị mất, và chúng tôi cam kết trong ký ức của họ sẽ quét sạch đại dịch khủng khiếp này một lần và mãi mãi.

When the virus took its brutal toll on the world’s economy, we launched the fastest economic recovery our country has ever seen. We passed nearly $4 trillion in economic relief, saved or supported over 50 million jobs, and slashed the unemployment rate in half. These are numbers that our country has never seen before.

Khi vi rút gây ra thiệt hại tàn khốc cho nền kinh tế thế giới, chúng ta đã khởi động sự phục hồi kinh tế nhanh nhất mà đất nước chúng ta từng thấy. Chúng tôi đã thông qua gần 4 nghìn tỷ đô la cứu trợ kinh tế, tiết kiệm hoặc hỗ trợ hơn 50 triệu việc làm và giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống một nửa. Đây là những con số mà nước ta chưa từng thấy.trước đây.

We created choice and transparency in healthcare, stood up to big pharma in so many ways, but especially in our effort to get favored-nations clauses added, which will give us the lowest prescription drug prices anywhere in the world.

Chúng tôi đã tạo ra sự lựa chọn và minh bạch trong chăm sóc sức khỏe, ngang hàng với các hãng dược phẩm lớn theo nhiều cách, nhưng đặc biệt là trong nỗ lực của chúng tôi để được bổ sung các điều khoản của các quốc gia ưu đãi, điều này sẽ cung cấp cho chúng ta giá thuốc theo toa thấp nhất ở bất kỳ đâu trên thế giới.

We passed VA Choice, VA Accountability, Right to Try, and landmark criminal justice reform.

Chúng tôi đã thông qua Lựa chọn VA, Trách nhiệm giải trình VA, Quyền được thử và cải cách tư pháp hình sự mang tính bước ngoặt.

We confirmed three new justices of the United States Supreme Court. We appointed nearly 300 federal judges to interpret our Constitution as written.

Chúng tôi đã xác nhận ba thẩm phán mới của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ. Chúng tôi đã bổ nhiệm gần 300 thẩm phán liên bang để giải thích Hiến pháp của chúng tôi thành văn bản.

For years, the American people pleaded with Washington to finally secure the nation’s borders. I am pleased to say we answered that plea and achieved the most secure border in U.S. history. We have given our brave border agents and heroic ICE officers the tools they need to do their jobs better than they have ever done before, and to enforce our laws and keep America safe.

Trong nhiều năm, người dân Mỹ đã cầu xin Washington cuối cùng hàng rào bảo vệ biên giới của quốc gia. Tôi vui mừng nói rằng chúng tôi đã trả lời lời cầu xin đó và đạt được biên giới an toàn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Chúng tôi đã cung cấp cho các đặc vụ biên giới dũng cảm và các nhân viên ICE (Nhân viên An Ninh Di Trú) anh hùng của mình những công cụ mà họ cần để thực hiện công việc của mình tốt hơn những gì họ từng làm trước đây cũng như để thực thi luật pháp của chúng tôi và giữ cho nước Mỹ an toàn.

We proudly leave the next administration with the strongest and most robust border security measures ever put into place. This includes historic agreements with Mexico, Guatemala, Honduras, and El Salvador, along with more than 450 miles of powerful new wall.

Chúng tôi tự hào để lại cho chính quyền tiếp theo những biện pháp an ninh biên giới mạnh mẽ và mạnh mẽ nhất từng được áp dụng. Điều này bao gồm các thỏa thuận lịch sử với Mexico, Guatemala, Honduras và El Salvador, cùng với hơn 450 dặm của bức tường mới đầy hiệu nghiệm .

We restored American strength at home and American leadership abroad. The world respects us again. Please don’t lose that respect.

Chúng tôi đã khôi phục sức mạnh của Mỹ ở trong nước và sự lãnh đạo của Mỹ ở nước ngoài. Thế giới lại tôn trọng chúng ta. Xin đừng đánh mất sự tôn trọng đó.

We reclaimed our sovereignty by standing up for America at the United Nations and withdrawing from the one-sided global deals that never served our interests. And NATO countries are now paying hundreds of billions of dollars more than when I arrived just a few years ago. It was very unfair. We were paying the cost for the world. Now the world is helping us.

Chúng tôi đã đòi lại chủ quyền của mình bằng cách đứng lên ủng hộ Mỹ tại Liên Hợp Quốc và rút khỏi các thỏa thuận toàn cầu một chiều không bao giờ phục vụ lợi ích của chúng ta. Và các nước NATO hiện đang phải trả nhiều hơn hàng trăm tỷ đô la so với thời điểm tôi đến chỉ vài năm trước. Nó đã rất không công bằng. Chúng tôi đang trả giá với thế giới. Bây giờ thế giới đang chia sẻ lại với chúng ta.

And perhaps most importantly of all, with nearly $3 trillion, we fully rebuilt the American military — all made in the USA. We launched the first new branch of the United States Armed Forces in 75 years: the Space Force. And last spring, I stood at Kennedy Space Center in Florida and watched as American astronauts returned to space on American rockets for the first time in many, many years.

Và có lẽ quan trọng nhất là, với gần 3 nghìn tỷ USD, chúng tôi đã xây dựng lại hoàn toàn quân đội Mỹ – tất cả đều được sản xuất tại Mỹ. Chúng tôi ra mắt đơn vị mới đầu tiên của Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ trong 75 năm: Lực lượng Không gian. Và vào mùa xuân năm ngoái, tôi đã đứng tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Florida và xem các phi hành gia Mỹ quay trở lại vũ trụ trên tên lửa của Mỹ lần đầu tiên sau nhiều năm.

We revitalized our alliances and rallied the nations of the world to stand up to China like never before.

Chúng ta đã hồi sinh các đồng minh của mình và tập hợp các quốc gia trên thế giới đứng lên chống lại Trung Quốc hơn bao giờ hết.

We obliterated the ISIS caliphate and ended the wretched life of its founder and leader, al Baghdadi. We stood up to the oppressive Iranian regime and killed the world’s top terrorist, Iranian butcher Qasem Soleimani.

Chúng ta đã xóa sổ Hồi giáo ISIS và kết thúc cuộc đời khốn khổ của người sáng lập và lãnh đạo nó, al Baghdadi. Chúng tôi đã đứng lên chống lại chế độ áp bức của Iran và tiêu diệt tên khủng bố hàng đầu thế giới, tên đồ tể Iran Qasem Soleimani.

We recognized Jerusalem as the capital of Israel and recognized Israeli sovereignty over the Golan Heights

Chúng tôi đã công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan.

.As a result of our bold diplomacy and principled realism, we achieved a series of historic peace deals in the Middle East. Nobody believed it could happen. The Abraham Accords opened the doors to a future of peace and harmony, not violence and bloodshed. It is the dawn of a new Middle East, and we are bringing our soldiers home.

Kết quả của chính sách ngoại giao táo bạo và chủ nghĩa hiện thực có nguyên tắc, chúng tôi đã đạt được một loạt các thỏa thuận hòa bình lịch sử ở Trung Đông. Không ai tin rằng nó có thể xảy ra. Hiệp ước Áp-ra-ham đã mở ra cánh cửa cho một tương lai hòa bình và hòa hợp, không phải bạo lực và đổ máu. Đó là bình minh của một Trung Đông mới, và chúng tôi đang đưa những người lính của mình về nhà.

I am especially proud to be the first President in decades who has started no new wars.

Tôi đặc biệt tự hào là Tổng thống đầu tiên trong nhiều thập kỷ đã không gây ra chiến tranh mới.

Above all, we have reasserted the sacred idea that, in America, the government answers to the people. Our guiding light, our North Star, our unwavering conviction has been that we are here to serve the noble everyday citizens of America. Our allegiance is not to the special interests, corporations, or global entities; it’s to our children, our citizens, and to our nation itself.

Trên hết, chúng ta đã khẳng định lại ý tưởng thiêng liêng rằng, ở Mỹ, chính phủ trả lời cho người dân. Ánh sáng dẫn đường của chúng ta, Ngôi sao Bắc đẩu của chúng ta, niềm tin vững chắc của chúng tôi là chúng tôi ở đây để phục vụ những công dân hàng ngày cao quý của Hoa Kỳ. Lòng trung thành của chúng tôi không phải là với các lợi ích đặc biệt, các tập đoàn hoặc các thực thể toàn cầu; đó là đối với con cái chúng ta, công dân của chúng ta và chính quốc gia của chúng ta.

As President, my top priority, my constant concern, has always been the best interests of American workers and American families. I did not seek the easiest course; by far, it was actually the most difficult. I did not seek the path that would get the least criticism. I took on the tough battles, the hardest fights, the most difficult choices because that’s what you elected me to do. Your needs were my first and last unyielding focus.

Với tư cách là Tổng thống, ưu tiên hàng đầu, mối quan tâm thường xuyên của tôi, luôn là lợi ích tốt nhất của người lao động Mỹ và các gia đình Mỹ. Tôi đã không tìm kiếm lớp học dễ dàng nhất; cho đến nay, nó thực sự là khó khăn nhất. Tôi không tìm kiếm con đường ít bị chỉ trích nhất. Tôi đã tham gia vào những trận chiến cam go, những trận chiến cam go nhất, những lựa chọn khó khăn nhất vì đó là những gì bạn đã chọn tôi làm. Nhu cầu của bạn là trọng tâm đầu tiên và cuối cùng của tôi.

This, I hope, will be our greatest legacy: Together, we put the American people back in charge of our country. We restored self-government. We restored the idea that in America no one is forgotten, because everyone matters and everyone has a voice. We fought for the principle that every citizen is entitled to equal dignity, equal treatment, and equal rights because we are all made equal by God. Everyone is entitled to be treated with respect, to have their voice heard, and to have their government listen. You are loyal to your country, and my administration was always loyal to you.

Tôi hy vọng đây sẽ là di sản lớn nhất của chúng ta: Cùng nhau, chúng ta đưa người dân Mỹ trở lại lãnh đạo đất nước của chúng ta. Chúng tôi đã khôi phục lại chính phủ tự trị. Chúng tôi khôi phục ý tưởng rằng ở Mỹ không ai bị lãng quên, bởi vì mọi người đều quan trọng và mọi người đều có tiếng nói. Chúng tôi đã đấu tranh cho nguyên tắc rằng mọi công dân đều được hưởng phẩm giá bình đẳng, được đối xử bình đẳng và quyền bình đẳng vì tất cả chúng ta đều được Đức Chúa Trời ban cho bình đẳng. Mọi người đều có quyền được đối xử một cách tôn trọng, có tiếng nói của họ và được chính phủ của họ lắng nghe. Bạn trung thành với đất nước của bạn, và chính quyền của tôi luôn trung thành với bạn.

We worked to build a country in which every citizen could find a great job and support their wonderful families. We fought for the communities where every American could be safe and schools where every child could learn. We promoted a culture where our laws would be upheld, our heroes honored, our history preserved, and law-abiding citizens are never taken for granted. Americans should take tremendous satisfaction in all that we have achieved together. It’s incredible

Chúng tôi đã làm việc để xây dựng một đất nước trong đó mọi người dân đều có thể tìm được một công việc tốt và hỗ trợ gia đình tuyệt vời của họ. Chúng tôi đã đấu tranh cho các cộng đồng nơi mọi người Mỹ có thể được an toàn và các trường học mà mọi trẻ em đều có thể học. Chúng tôi đã thúc đẩy một nền văn hóa nơi luật pháp của chúng ta sẽ được tôn trọng, các anh hùng của chúng ta được tôn vinh, lịch sử của chúng tôi được lưu giữ và những công dân tuân thủ pháp luật không bao giờ được coi là đương nhiên. Người Mỹ nên rất hài lòng về tất cả những gì chúng ta đã đạt được cùng nhau. Không thể tin được.

Now, as I leave the White House, I have been reflecting on the dangers that threaten the priceless inheritance we all share. As the world’s most powerful nation, America faces constant threats and challenges from abroad. But the greatest danger we face is a loss of confidence in ourselves, a loss of confidence in our national greatness. A nation is only as strong as its spirit. We are only as dynamic as our pride. We are only as vibrant as the faith that beats in the hearts of our people.

Giờ đây, khi rời Nhà Trắng, tôi đã suy ngẫm về những nguy cơ đe dọa đến tài sản thừa kế vô giá mà tất cả chúng ta cùng chia sẻ. Là quốc gia hùng mạnh nhất thế giới, Mỹ luôn phải đối mặt với những mối đe dọa và thách thức từ nước ngoài. Nhưng mối nguy hiểm lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt là mất niềm tin vào bản thân, mất niềm tin vào sự vĩ đại của dân tộc. Một quốc gia chỉ mạnh bằng tinh thần của nó. Chúng tôi chỉ năng động như niềm tự hào của chúng tôi. Chúng tôi chỉ sôi động như niềm tin đập trong trái tim của người dân chúng tôi.

No nation can long thrive that loses faith in its own values, history, and heroes, for these are the very sources of our unity and our vitality.

Không một quốc gia nào có thể phát triển lâu dài mà đánh mất niềm tin vào các giá trị, lịch sử và anh hùng của chính mình, vì đây chính là nguồn gốc của sự đoàn kết và sức sống của chúng ta.

What has always allowed America to prevail and triumph over the great challenges of the past has been an unyielding and unashamed conviction in the nobility of our country and its unique purpose in history. We must never lose this conviction. We must never forsake our belief in America.

Điều đã luôn cho phép nước Mỹ chiến thắng và chiến thắng những thách thức to lớn trong quá khứ là niềm tin kiên cường và không hổ thẹn vào lòng cao cả của đất nước chúng ta và mục đích duy nhất của nó trong lịch sử. Chúng ta không bao giờ được đánh mất niềm tin này. Chúng ta không bao giờ được từ bỏ niềm tin của mình vào nước Mỹ.

The key to national greatness lies in sustaining and instilling our shared national identity. That means focusing on what we have in common: the heritage that we all share.

Chìa khóa cho sự vĩ đại của quốc gia nằm ở việc duy trì và thấm nhuần bản sắc dân tộc chung của chúng ta. Điều đó có nghĩa là tập trung vào điểm chung của chúng ta: di sản mà tất cả chúng ta cùng chia sẻ.

At the center of this heritage is also a robust belief in free expression, free speech, and open debate. Only if we forget who we are, and how we got here, could we ever allow political censorship and blacklisting to take place in America. It’s not even thinkable. Shutting down free and open debate violates our core values and most enduring traditions.
In America, we don’t insist on absolute conformity or enforce rigid orthodoxies and punitive speech codes. We just don’t do that. America is not a timid nation of tame souls who need to be sheltered and protected from those with whom we disagree. That’s not who we are. It will never be who we are.

Trung tâm của di sản này cũng là niềm tin mạnh mẽ vào tự do ngôn luận, tự do ngôn luận và tranh luận cởi mở. Chỉ khi chúng ta quên mất mình là ai và chúng ta đến đây bằng cách nào, thì chúng ta mới có thể cho phép kiểm duyệt chính trị và danh sách đen diễn ra ở Mỹ. Nó thậm chí không thể nghĩ thế được. Việc ngừng tranh luận tự do và cởi mở vi phạm các giá trị cốt lõi và truyền thống lâu dài nhất của chúng ta. Ở Mỹ, chúng ta không nhấn mạnh vào sự tuân thủ tuyệt đối hoặc thực thi các quy tắc lời nói chính thống và trừng phạt cứng nhắc. Chúng ta không làm điều đó. Mỹ không phải là một quốc gia nhút nhát của những linh hồn thuần phục, những người cần được che chở và bảo vệ khỏi những người mà chúng ta không đồng tình. Đó không phải là con người của chúng ta. Nó sẽ không bao giờ là con người của chúng ta.

For nearly 250 years, in the face of every challenge, Americans have always summoned our unmatched courage, confidence, and fierce independence. These are the miraculous traits that once led millions of everyday citizens to set out across a wild continent and carve out a new life in the great West. It was the same profound love of our God-given freedom that willed our soldiers into battle and our astronauts into space.

Trong gần 250 năm, trước mọi thử thách, người Mỹ luôn đúc kết cho chúng ta lòng dũng cảm, sự tự tin và ý chí độc lập quyết liệt. Đây là những đặc điểm kỳ diệu đã từng khiến hàng triệu công dân hàng ngày lên đường qua lục địa hoang dã và tạo ra một cuộc sống mới ở phương Tây vĩ đại. Chính tình yêu sâu sắc đối với sự tự do mà Chúa ban cho chúng ta đã tiếp sức cho những người lính của chúng ta khi tham chiến và các phi hành gia của chúng ta vào không gian.

As I think back on the past four years, one image rises in my mind above all others. Whenever I traveled all along the motorcade route, there were thousands and thousands of people. They came out with their families so that they could stand as we passed, and proudly wave our great American flag. It never failed to deeply move me. I knew that they did not just come out to show their support of me; they came out to show me their support and love for our country.

Khi tôi nghĩ lại bốn năm qua, một hình ảnh hiện lên trong tâm trí tôi hơn tất cả những hình ảnh khác. Bất cứ khi nào tôi đi dọc theo tuyến đường đoàn xe có hàng nghìn hàng vạn người. Họ ra ngoài cùng gia đình để họ có thể đứng khi chúng tôi đi qua và tự hào vẫy lá cờ Hoa Kỳ vĩ đại của chúng tôi. Nó chưa bao giờ khiến tôi cảm động sâu sắc. Tôi biết rằng họ không chỉ đến để thể hiện sự ủng hộ của họ đối với tôi; họ đến để cho tôi thấy sự ủng hộ và tình yêu của họ đối với đất nước của chúng ta.

This is a republic of proud citizens who are united by our common conviction that America is the greatest nation in all of history. We are, and must always be, a land of hope, of light, and of glory to all the world. This is the precious inheritance that we must safeguard at every single turn.

Đây là một nước cộng hòa của những công dân đáng tự hào, những người được đoàn kết bởi niềm tin chung của chúng ta rằng Mỹ là quốc gia vĩ đại nhất trong lịch sử. Chúng ta đang, và luôn phải là vùng đất của hy vọng, ánh sáng và vinh quang cho tất cả thế giới. Đây là di sản quý giá mà chúng ta phải bảo vệ mỗi lần thay đổi. .

For the past four years, I have worked to do just that. From a great hall of Muslim leaders in Riyadh to a great square of Polish people in Warsaw; from the floor of the Korean Assembly to the podium at the United Nations General Assembly; and from the Forbidden City in Beijing to the shadow of Mount Rushmore, I fought for you, I fought for your family, I fought for our country. Above all, I fought for America and all it stands for — and that is safe, strong, proud, and free.

Trong bốn năm qua, tôi đã làm việc để làm điều đó. Từ hội trường lớn của các nhà lãnh đạo Hồi giáo ở Riyadh đến quảng trường lớn của người Ba Lan ở Warsaw; từ sàn hội nghị của Quốc hội Hàn Quốc đến bục phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc; và từ Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh đến bóng tối của Núi Rushmore, tôi đã chiến đấu cho bạn, tôi chiến đấu cho gia đình bạn, tôi chiến đấu cho đất nước của chúng ta. Trên tất cả, tôi đã chiến đấu vì nước Mỹ và tất cả những gì nó đại diện – và điều đó là an toàn, mạnh mẽ, tự hào và tự do.

Now, as I prepare to hand power over to a new administration at noon on Wednesday, I want you to know that the movement we started is only just beginning. There’s never been anything like it. The belief that a nation must serve its citizens will not dwindle but instead only grow stronger by the day.

Bây giờ, khi tôi chuẩn bị bàn giao quyền lực cho một chính quyền mới vào trưa thứ Tư, tôi muốn bạn biết rằng phong trào mà chúng tôi bắt đầu chỉ mới bắt đầu. Chưa bao giờ có bất cứ điều gì giống như sự kiện này. Niềm tin rằng một quốc gia phải phục vụ công dân của mình sẽ không bị suy giảm mà thay vào đó chỉ ngày càng lớn mạnh hơn.

As long as the American people hold in their hearts deep and devoted love of country, then there is nothing that this nation cannot achieve. Our communities will flourish. Our people will be prosperous. Our traditions will be cherished. Our faith will be strong. And our future will be brighter than ever before.

Chừng nào người dân Mỹ còn giữ trong tim sâu đậm và nhiệt tình tình yêu đất nước thì không có gì mà dân tộc này không đạt được. Cộng đồng của chúng tôi sẽ phát triển. Dân ta sẽ thịnh vượng. Truyền thống của chúng ta sẽ được trân trọng. Niềm tin của chúng tôi sẽ mạnh mẽ. Và tương lai của chúng ta sẽ tươi sáng hơn bao giờ hết.

I go from this majestic place with a loyal and joyful heart, an optimistic spirit, and a supreme confidence that for our country and for our children, the best is yet to come.

Tôi đi từ nơi hùng vĩ này với một trái tim trung thành và vui tươi, một tinh thần lạc quan và một niềm tin tuyệt đối rằng đối với đất nước chúng ta và cho trẻ em của chúng ta, điều tốt đẹp nhất vẫn chưa đến.

Thank you, and farewell. God bless you. God bless the United States of America.

Cảm ơn và tạm biệt. Chúa phù hộ bạn. Chúa phù hộ cho Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

Tổng thống Donald Trump đọc bài diễn văn từ biệt dân chúng sau đó ông sẽ rời Nhà Trắng lúc 8 giờ sáng 20/1/2021.

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

THS2018 – Bài diễn văn có nghĩa là không bàn giao hay chuyển gia quyền lực cho Joe Biden.

Quân đội sẽ nắm quyền trước 9 giờ sáng (giờ DC) nghĩa là sẽ không có lễ nhậm chức

Nước Mỹ sẽ không có Tổng thống và giải tán quốc hội cho đến 4/3/2021 là ngày bầu cử tân quốc hội.

Tạm thời TT đã chuyển giao quyền lực ông hòa và nhanh chóng cho quân đội chiều hôm qua.

Những nhân vật thân cận của TT đã nắm giữ ngững chức vụ quan trọng trong Quốc Phòng, An Ninh, FBI và CIA

Cho phép nhân viên cảnh sát, thẩm phán và các công tố viên được mang vũ khí cá nhân.

Ý kiến bạn đọc:

Ngẫu nhiên hay có tính trước, mà NT Pompeo đã thử hệ thống phát sóng khẩn cấp và để làm gì? Ngoại trưởng Mike Pompeo đã thử nghiệm hệ thống phát sóng khẩn cấp qua vệ tinh vào thứ Hai tuần trước trong một bài phát biểu mà ông đã thực hiện tại Hội nghị chuyên đề của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ.

Khi bài phát biểu của ông được gửi cho tất cả 209 thành viên của tổ chức đó, nó đã được gửi đi và dịch sang tất cả các ngôn ngữ bản địa đó. Nó chưa bao giờ được thực hiện trước đây theo cách đó.

Ông ấy đã làm điều đó để xem có bao nhiêu quốc gia thành viên đó sẽ phát sóng bài phát biểu của ông ấy. bây giờ ông ấy biết rằng phát sóng khẩn cấp sử dụng được .

– 2000 Deputy US Marshal tuyên thệ, sao cần nhiều quá vậy? Nhiệm vụ của Marshal là: Judicial SecurityTransporting Prisoners/JPATSFugitive InvestigationsPrisoner Services
Vậy, cần bắt ai mà nhiều như thế…

Những điều xảy ra gần đây thật là khó hiểu, trong khi TT Trump hành xử mọi việc, từ đối Ngoại, Đối Nội coi như thường lệ, không phải là tuần cuối nhiệm kỳ. Khó hiểu, khó đoán mò… chỉ biết chờ xem


Lưu-Vĩnh-Lữ

Tài liệu mật khủng được TQLC Hoa Kỳ đột nhập bộ chỉ huy CIA ở Langley, Virginia lấy được

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

The good guys are winning, folks, and it will not be long before the last brainwashed slaves are freed from the Khazarian debt-slavery mind-control matrix and the criminals rounded up.

The Marine raid last week on CIA headquarters in Langley, Virginia has yielded a huge haul of actionable intelligence, say Pentagon and other sources.  “[U.S. President Donald] Trump is winning BIG, with Clinton-linked pedo rings busted in China as well as the Philippines, Africa, and Germany.  Military tribunals and sealed indictments across the USA are approaching 4,000,” according to Pentagon sources.

This raid was made possible because Trump signed an executive order on October 20th to recall retired military to active duty in order to “take down the Bush-Clinton cabal, the Jewish mafia, and purge the CIA and FBI of traitors,” the sources say.

The sources say that during the November 18th raid on CIA headquarters, computers and documents were seized and as a result, “some 400 drug facilities were located and the U.S. military began bombing them in Afghanistan on November 19th.” 

They added that the bombed locations were labelled as the Taliban’s in order “to be politically correct.”  In other words, they do not want the world to think there is a civil war going on inside the military-industrial complex.

In any case, “The Marines have proven once again that they are semper fidelis (always faithful), as this was not just a military operation but an intelligence operation, a psychological warfare operation, and the largest anti-drug operation in history,” the sources continue.

In addition to cutting off heroin money from Afghanistan, the cutting off of air flights and land connections to North Korea has stopped the flow of amphetamine money to the Khazarian cabal as well, according to Asian secret society sources.

The mass arrests and deportation of the MS-13 El Salvadorian gang who are hired killers for drug kingpin El Chapo, as well as a new attack on the Mexican and Colombian drug cartels, means cocaine money from South America is also being cut off.  The ongoing legalization of marijuana worldwide has also cut off that source of Khazarian black money.

With CIA drug money influence drying up, the International Criminal Court is poised to prosecute the CIA and the Bush cabal for torture and other war crimes in Afghanistan as well as elsewhere, the Pentagon and other sources say.

Also, one of the largest corruption cases in U.S. military history has led to the investigation of 440 people, including 60 admirals—one third of the Navy’s top brass. 

The removal of these corrupt officers, mostly stationed in Asia, means the 7th Fleet is soon going to stop protecting the corrupt politicians in Japan, South Korea, and the secret Khazarian colony of North Korea.  This will mean that U.S. arrests will be followed by similar arrests in Asia.

The Japanese criminals involved in the March 11, 2011 tsunami and nuclear mass-murder attack on Japan, fearing for their lives, have detained whistleblower and Gnostic Illuminati Grandmaster “Alexander Romanov,” aka Slasha Zaric, and confined him in inhuman conditions at the Hasegawa Hospital in Fuchu, Tokyo.  The hospital phone number is 81-422-31-8600. 

Former Prime Minister Yasuhiro Nakasone, former Prime Minister Yoshiro Mori, the mayor of Koganei City, the Police Chief of Koganei City, and all other criminals involved in the Fukushima crime against humanity will be jailed and eventually executed unless they release Zaric and immediately hold press conferences to confess their sins. 

Their assets will be impounded and Zaric will be compensated for the harm that has been done to him, say White Dragon Society (WDS) sources.  Of course, senior masterminds in the U.S., Italy, and Switzerland will also be brought to justice for these crimes.

Many top Khazarian mobsters like Bill Gates and George Soros have already been “taken out of commission,” WDS sources say.

Next among the most prominent people expected to be taken down are Eric Schmidt of Google, Jeff Bezos of Amazon, Mark Zuckerberg of Facebook, as well as Masayoshi Son of Softbank and many other oligarchs who have been used as funnels to launder privately-owned central-bank fiat money into the real economy. Japanese right-wing sources say that Son has “already been dealt with.”

Meanwhile, a source within U.S. Marine headquarters also provided sordid detail of other Khazarian crimes that were uncovered in the raid. This was received via e-mail from a CIA white-hat:

From a Marine at CIA headquarters

The U.S. Marines raided the Central Intelligence Agency (CIA) in Langley, Virginia this past weekend. The Marines retrieved a lot of evidence implicating well-known politicians of embezzlement, election rigging, identity fraud, assassination plots, murders, domestic terrorism, and pedophilia.

I’ve listed the following 23 ITEMS to pique your interest and summarize what’s happening:

 • ITEM 1: CIA headquarters has been raided, the FBI has been neutralized, and $35 trillion of U.S. Treasury embezzled funds have been recovered. About $100 trillion has been embezzled by the Bushs and the Clintons.
 • ITEM 2: President Donald Trump reopened the President John F. Kennedy assassination files and George H.W. Bush was behind it. JFK autopsy photographs were falsified.
 • ITEM 3: The sexual harassment outings of all these members of Congress is a mainstream media distraction for what’s really going on (U.S. Marines raid CIA Headquarters and President Trump imposes military martial law) behind the scene.
 • ITEM 4: Alex Jones of Infowars is a traitor and national security threat who is connected with a division of the Mossad, the State of Israel’s Secret Intelligence Service.
 • ITEM 5: Hillary Rodham Clinton had ordered the murders, through domestic assassination squads, of Ron Brown (Commerce Secretary), William Colby (Director of Central Intelligence), Vince Foster (Deputy White House Counsel), and John F. Kennedy Jr. (son of assassinated President John F. Kennedy) — and others.
 • ITEM 6: Then-Republican Presidential candidate Trump was right that Sen. Ted Cruz’s father was implicated with Lee Harvey Oswald.
 • ITEM 7: California Rep. Adam Schiff, Ranking Member of the House Permanent Select Committee on Intelligence, and Chicago Mayor Rahm Emmanuel, former White House Chief of Staff for U.S. President Barack Obama, are connected with the Mossad. Both Schiff and Emmanuel are pedophiles.
 • ITEM 8: Barack Obama was born in Kenya and the former President has committed identity fraud. Obama should be arrested for identity fraud.
 • ITEM 9: Sen. Cruz is a Canadian citizen who faked his birth certificate to become U.S. Senator and has committed identity fraud. Cruz should be arrested for identity fraud.
 • ITEM 10: President Trump has got the file of every journalist (e.g. Anderson Cooper [CNN/CBS], Chris Matthews [MSNBC], Wolf Blitzer [CNN], and possibly Alex Jones [InfoWars]) that’s on the CIA payroll.
 • ITEM 11: The U.S. Marines removed computers from CIA headquarters this past weekend.
 • ITEM 12: They now have proof and evidence that Hillary Rodham Clinton has committed election fraud, treason, and sedition. She’s a drug dealer. She’s committed mass murders. She’s murdered people at the State Department as a murder-for-hire scheme.
 • ITEM 13: Bill Plante, who retired as a CBS News correspondent in November 2016, confirmed that JFK was shot from the front, Tennessee Sen./Democratic President candidate Al Gore actually won the 2000 election, and the whole 9/11 terrorist attack was rigged. Plante said none of this will be reported because reporters are afraid for their lives.
 • ITEM 14: This country will not have a deficit once protocols are implemented. $100 trillion comes in, $35 trillion goes right into the U.S. Treasury, and there’s a $15 trillion surplus. We can cut taxes, rebuild the military, create a great infrastructure program for this country, and Donald Trump will go down as the greatest President since Ronald Reagan.
 • ITEM 15: George H.W. Bush tried to assassinate President Reagan three times during Reagan’s eight-year presidency.
 • ITEM 16: “Daddy Bush” (and Hillary Clinton) have also tried to assassinate President Donald Trump seven times. And Bush, throughout the years, has been involved with 25 assassination plots against other major political figures — specifically, Congress members and Senators.
 • ITEM 17: If Gore had taken office and the Bushes weren’t able to steal the election, there was a plot to remove Gore and put Vice Presidential candidate Al Lieberman as President.
 • ITEM 18: There’s a cover-up involving California Rep. Maxine Waters and the Blue Moon Bank in Thailand.
 • ITEM 19: The November 3, 2017 Rene Boucher assault on anti-war/pro-life Kentucky Sen. Rand Paul was attempted murder. “That guy [Boucher] was chipped,” because Paul knows too much and he can’t be controlled.
 • ITEM 20: A reporter in a major network was going to break a story — which he is sitting on to this day — that the government contacted orphanages around the country and paid these orphanages to transport orphans to Washington D.C. so Dick Cheney and George H.W. Bush and other pedophiles (e.g. Barney Frank) could pick out the kids they wanted to have sex with. Then they took those kids to parties. Hookers were present at these parties. Congress members were drugged and photographs were taken of politicians and these orphans in sexually compromising positions. A huge portion of Congress was (and now is) controlled through blackmail.
 • ITEM 21: When the U.S. Marines raided the CIA buildings, they recovered pre-9/11 terrorist attack financial transactions, insurance documents, plus other papers. All these documents are now in possession of U.S. Marine Intelligence.
 • ITEM 22: The State of Wisconsin, the Federal Reserve, and former (from 2001-2005) Wisconsin Gov. Tommy Thompson were involved with theft of trillions of dollars from the U.S. Treasury. Wisconsin Gov. Scott Walker should turn over everything he has or he will be subpoenaed.
 • ITEM 23: California Democrat Gov. Jerry Brown has ordered a pedogate investigation of his own party, involving California Rep./Minority Leader Nancy Pelosi and U.S. Sen. Kamala Harris.

You can actually participate in crippling the Deep State organized criminal cabal, while enjoying healthcare freedom at the same time, by boycotting Big Pharma for good.

TỔNG THỐNG TRUMP ĐÃ CHUẨN BỊ SẴN SÀNG CHO MỘT TÒA ÁN BINH TRỪNG TRỊ GIAN LẬN BẦU CỬ

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

Lúc này là đêm 18 tháng Giêng, vậy là còn hơn 30 giờ đồng hồ nữa là hí trường cuộc bầu cử tổng thống sẽ giãn tuồng. Donald Trump tiếp tục làm Tổng thống thứ 45 hay Joe Biden sẽ là tổng thống thứ 46 của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ ? Câu trả lời sẽ hơn 30 giờ nữa.

Ngay trong lúc này, Tổng thống Trump vẫn chưa tuyên bố sẽ rút lui, quân đội thì có mặt khắp nơi, trò chơi vương quyền vẫn chưa kết thúc nhưng phía kẻ thù của Tổng thống Trump đang hoảng loạn cao trào. Với một mùa bầu cử đầy bất thường, các bằng chứng gian lận bầu cử tràn lan nhưng đều bị nhà nước ngầm – Deep State bỏ qua thì ai có được sự ủng hộ của lòng dân và lòng quân sẽ là người tiếp tục nắm quyền lèo lái Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ. Donald Trump có được sự ủng hộ của người dân và Quân Lực Hoa Kỳ nên tới giờ phút này Ông vẫn kiên cường chiến đấu với Deep State hung hãn, gian manh.

Ngày 07 tháng Giêng, Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia đã có gởi một lá thơ lên Thượng viện Hoa Kỳ với nội dung khẳng định các cơ quan tình báo đã bỏ qua hành vi can thiệp vào bầu cử từ Tàu cộng, họ chỉ chĩa mũi dùi vào Nga, điều này minh chứng cộng đồng tình báo Hoa Kỳ đã bị Deep State thao túng để bao che cho Tàu cộng và bảo vệ cho hành vi ăn cắp cuộc bầu cử của Joe Biden – Kamala Harris.

Cuối ngày 17 tháng Giêng, chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã hoảng loạn tột cùng khi vội vã viết thơ gởi cho Quyền Tổng trưởng quốc phòng Christopher C. Miller để yêu cầu ông Miller chấm dứt ngay kế hoạch bổ nhiệm ông Michael Ellis vào vị trí Tổng cố vấn Cơ quan An ninh Quốc gia – NSA. Sự hoảng loạn của Nancy Pelosi cho thấy chiến thuật “tạm thời thay thế chánh quyền dân sự bằng chánh quyền dân sự” của Tổng thống Trump đã lộ diện vào những giờ phút cận kề ngày 20 tháng Giêng.Như đã phân tách ở các bài viết trước đây, để tát cạn đầm lầy Nước Mỹ thì Tổng thống Trump sẽ nắm được lòng dân và lòng quân. Lòng dân đã tỏ khi hơn 75 triệu phiếu cho hợp pháp bầu cho Tổng thống Trump, lòng quân cũng vậy, hầu hết các binh sĩ, tướng lãnh trong Quân Lực Hoa Kỳ đều ủng hộ Tổng thống Trump, rải rác vài tên đã bị Deep State túm giò mới ra mặt chống đối Tổng thống Trump và một trong số kẻ đó chính là tên Paul M. Nakasone, Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia – NSA.

Thật ra việc Tổng thống Trump và Quyền Tổng trưởng quốc phòng Christopher C. Miller đã thống nhứt thuyên chuyển công tác ông Michael Ellis từ chức vụ Giám đốc Cấp cao về Tình báo của Hội đồng an ninh quốc gia – NSC sang giữ chức vụ Tổng cố vấn Cơ quan An ninh Quốc gia – NSA vào tháng 11/2020 ngay sau khi Tổng trưởng quốc phòng Mark Esper bị sa thải và ông Christopher C. Miller thay thế. Tuy nhiên, tên Paul M. Nakasone, Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia – NSA đã viện lý do lý trấu để chống đối, trì hoãn tiếp nhận ông Michael Ellis nên bây giờ ông Quyền Tổng trưởng quốc phòng mới quyết luôn vào hôm Chúa nhựt vừa qua dẫn đến sự phản đối trong hoảng loạn của bà Nancy Pelosi.

Tại sao bà Nancy Pelosi phải phản đối trong hoảng loạn vào lúc này mà không để qua ngày 20 tháng Giêng hẳn tính ? Mặc dù sự thuyên chuyển công tác của ông Michael Ellis chỉ đơn thuần là một vị trí công vụ, không phải là một vai trò chánh trị, nghĩa là nếu Joe Biden trở thành tổng thống thì việc sa thải ông Michael Ellis khỏi chức vụ Tổng cố vấn Cơ quan An ninh Quốc gia – NSA sẽ khó khăn nhưng đâu phải là không làm được với bản lãnh yếm trá của Joe Biden và đảng Dân chủ. Vậy tại sao Nancy Pelosi phải phản đối trong sự hoảng loạn tột cùng?

Rất dễ hiểu với những ai thường xuyên theo dõi các bài chánh luận kiếm hiệp của Tran Hung tui sẽ biết ngay tại sao Nancy Pelosi phải phản đối trong hoảng loạn tột cùng. Những ai không theo dõi nếu muốn hiểu rõ hơn thì hãy tìm đọc lại, ở đây tui chỉ thiết lập lại mô hình theo lý thuyết chuỗi để quý vị dễ hình dung như sau:1. Bài viết ngày 30/11/2020 có tựa đề “ĐÃ MẤT CÔNG NGHĨ, SAO KHÔNG NGHĨ LỚN ? ĐÃ QUYẾT TÂM LÀM, PHẢI LÀM CHO TO. CHIẾN THẮNG ĐỂ TÁI ĐẮC CỬ CHỈ LÀ CHUYỆN NHỎ VỚI DONALD TRUMP, VẬY CHUYỆN TO LÀ GÌ – PHẦN I”:

Ở cuối bài viết này tui có nói: Nghĩa là hiện nay, đám quái vật trong đầm lầy Nước Mỹ rất sợ bị Tổng thống Trump tiết lộ thông tin tình báo vì nó sẽ phơi bày bộ mặt thật của cái gọi là Deep States – Nhà nước ngầm do CIA thao túng hàng thập kỷ qua, trước cả vụ ám sát Kennedy cho tới bây giờ.

Điều này đã được kiểm chứng qua lá thơ của Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia gởi cho Thượng viện ngày 07 tháng Giêng với khẳng định Tàu cộng đã can thiệp vào bầu cử Hoa Kỳ năm 2020.

2. Bài viết ngày 30/11/2020 có tựa đề “ĐÃ MẤT CÔNG NGHĨ, SAO KHÔNG NGHĨ LỚN ? ĐÃ QUYẾT TÂM LÀM, PHẢI LÀM CHO TO. CHIẾN THẮNG ĐỂ TÁI ĐẮC CỬ CHỈ LÀ CHUYỆN NHỎ VỚI DONALD TRUMP, VẬY CHUYỆN TO LÀ GÌ – PHẦN II”:

Ở bài viết này tui đã viết:

– Như vậy, chiến dịch gian lận bầu cử chủ yếu là hình thức bỏ phiếu qua thơ đã được Tàu cộng và đảng Dân chủ cùng với những đảng viên Cộng Hòa dị ứng Trump cùng hợp lực thực thi rất tinh vi, bài bản trước sự hậu thuẫn của các quan chức hàng đầu đảm nhận sứ mạng bảo vệ an ninh bầu cử như Giám đốc FBI, Giám đốc NSA, Giám đốc CISA, Giám đốc CIA,…

– Xa hơn, ngay tại Bộ Chỉ huy Mạng Hoa Kỳ và Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ do tướng Paul M. Nakasone làm Tư lịnh và giám đốc, Tổng thống Trump và các tham mưu của ông đã thực hành “gài người” vào bên cạnh tướng Paul M. Nakasone để nắm bắt mọi hoạt động của vị tướng này. Độc đáo ở chỗ là người được giao kèm tướng Paul M. Nakasone là người lính trung thành với tướng Mike Flynn và Tổng thống Trump, người đó chính là ông Joshua Steinman.

– Ông Joshua Steinman là phó trợ lý của tướng Paul M. Nakasone về không gian mạng và là giám đốc cấp cao về an ninh mạng của Hội đồng An ninh Quốc gia.

– Hồ sơ giải mật Obamagate của ông Richard Grenell (lúc này ông Richard Grenell quyền Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia) có được theo tuyên bố của ông ta là “Tui cung cấp danh sách sửa đổi danh tánh của bất kỳ quan chức nào gởi yêu cầu đến Cơ quan An ninh Quốc gia vào bất kỳ thời điểm nào từ ngày 08/11/2016 đến ngày 31/01/2017 để làm lộ danh tánh của cựu Cố vấn An ninh Quốc gia, Trung tướng Michael T Flynn” là căn cứ vào bản ghi nhớ của Tướng Paul Nakasone, giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia.– Danh sách các quan chức tham gia vào vụ án Obamagate được ông Richard Grenell đưa ra bao gồm cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power, cựu giám đốc tình báo quốc gia James Clapper, cựu giám đốc FBI James Comey và cựu giám đốc CIA John Brennan. Cái tên cuối cùng trong danh sách, từ ngày 12/01/2017, là Joe Biden.

– Ai đã rò rỉ bản ghi nhớ của Tướng Paul Nakasone cho ông Richard Grenell tại đại án OBAMAGATE ? Xin thưa đó chính là ông Joshua Steinman, phó trợ lý của tướng Paul M. Nakasone về không gian mạng và là giám đốc cấp cao về an ninh mạng của Hội đồng An ninh Quốc gia đồng thời cũng là Cố vấn đặc biệt của Tổng thống Trump về Không gian mạng. Ông Joshua Steinman là người lính trung thành với tướng Mike Flynn, ông Joshua Steinman cũng là một “xúc tu chủ lực” của quái vật Kraken mà bà Sidney Powell nói tới.

Giờ tui sẽ tường thuật theo trình tự để quý vị hình dung rõ hơn về tiêu đề bài viết này là TỔNG THỐNG TRUMP ĐÃ CHUẨN BỊ SẴN SÀNG CHO MỘT TÒA ÁN BINH TRỪNG TRỊ GIAN LẬN BẦU CỬ.

– Thứ nhứt, lá thơ của Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia gởi Thượng viện vào ngày 07/01/2021, tức sau sự cố Điện Capitol một ngày là hoàn toàn có chủ đích. Bởi vì ngày Sáu tháng Giêng, Quốc Hội Hoa Kỳ đã công khai thách thức người dân Hoa Kỳ khi bỏ qua mọi phản đối chứng nhận kết quả phiếu đại cử tri cho Joe Biden. Điều này cho thấy công lý đã bị bịt mắt bởi vì Deep State đã thao túng, điều khiển 03 nhánh quyền lực theo Hiến pháp Hoa Kỳ là Lập pháp, Tư pháp, Hành pháp và nhánh quyền lực thứ Tư là truyền thông, Big Tech,…

Lẽ ra ông Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia đã báo cáo về tình hình bầu cử trước ngày Sáu tháng Giêng theo Lịnh hành pháp 13848 nhưng vì các công đồng tình báo đã bỏ qua những bằng chứng Tàu cộng can thiệp vào bầu cử theo lịnh của Deep State nên việc báo cáo kia sẽ không có ý nghĩa gì với cái chánh quyền dân sự đã bị Tàu cộng lũng đoạn sâu sắc.

Tổng thống Trump và ông Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia đã thống nhứt cho Thượng viện hay rằng Tàu cộng đã can thiệp vào bầu cử sau khi Quốc Hội nhắm mắt xác nhận kẻ trộm Joe Biden giành chiến thắng. Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia gởi thơ cho Thượng viện chỉ mang tính khinh khi thói đạo đức giả của họ, cái chính là để cho lòng dân và lòng quân thấu tỏ cuộc bầu cử năm 2020 đã bị Deep State thao túng theo chỉ đạo của Tàu cộng.– Thứ nhì, sau khi Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia gởi thơ cho Thượng viện vào ngày 07/01/2021 thì ngày hôm sau, vào ngày 08/01/2021, Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia đã chính thức bổ sung Lực lượng Không gian vào cộng đồng tình báo Hoa Kỳ với thứ tự là tổ chức thứ 18. Hành động này của Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia đã được tui phân tách với nhận định có từ sau ngày bầu cử 03/11/2020 rằng “KRAKEN UY LỰC” chính là Lực lượng tình báo trong Lực để không gian, chính lực lượng này đã bắt sống Tàu cộng can thiệp vào bầu cử thông qua các tín hiệu điện tử không gian.

Sau khi công bố Lực lượng không gian là tổ chức thứ 18 trong cộng đồng tình báo Hoa Kỳ thì các bằng chứng mà lực lượng này đã có được về việc Tàu cộng đã can thiệp vào bầu cử Hoa Kỳ sẽ có giá trị pháp lý chánh danh, thay thế cho các báo cáo bị bóp méo sự thật từ các cơ quan tình báo khác vì chúng đã bị Deep State điều khiển.

Căn cứ vào báo cáo của Lực lượng Không gian, Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia sẽ báo cáo cho Tổng thống Trump và những quan chức hàng đầu được xác định theo Lịnh Hành pháp 13848 để Tổng thống Trump tiến hành trừng trị những kẻ đã can thiệp vào bầu cử, đánh cắp cuộc bầu cử.

Nói rõ hơn, cơ sở để Tổng thống Trump trừng trị những kẻ ăn cắp cuộc bầu cử không dựa vào các báo cáo của CIA, FBI, DOJ,… mà dựa vào thông tin tình báo của Lực lượng Không gian và các cơ quan tình báo của Ngũ Giác Đài. Nhưng theo quy trình báo cáo thì Cơ quan An ninh Quốc gia – NSA do tên tướng Paul Nakasone là xâu đầu mối, mọi báo cáo từ các cơ quan tình báo quốc phòng phải chuyển trực tiếp tới tên tướng Paul Nakasone để tên này tập hợp, phân loại rồi báo cáo lên cho Tổng trưởng Quốc phòng, Tổng thống, Phó Tổng thống, Ngoại trưởng, Bộ trưởng Năng Lượng, Bộ trưởng Ngân Khố.

Nhưng tên tướng Paul Nakasone là một con quái vật đầm lầy, là cánh tay của Deep State nên khi hắn tiếp nhận các báo cáo từ thuộc cấp, hắn sẽ giấu đi những báo cáo bất lợi cho Deep State và Tàu cộng, đây mới là thử thách lớn cho Tổng thống Trump.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã hóa giải, vô hiệu tên tướng tồi Paul Nakasone từ lâu bằng cách “gài người”, chuyển ông Joshua Steinman làm phó trợ lý cho Paul M. Nakasone về không gian mạng và là giám đốc cấp cao về an ninh mạng của Hội đồng An ninh Quốc gia. Chưa đủ, ngay sau khi sa thải Tổng trưởng quốc phòng Mark Esper thay bằng Quyền Tổng trưởng quốc phòng Christopher C. Miller.

Được Tổng thống Trump tín thác, ngay sau khi nhậm chức Quyền Tổng trưởng quốc phòng, ông Christopher C. Miller đã tung ra các đòn vô hiệu hóa tên tướng bẩn Paul M. Nakasone rất hữu hiệu là:

1. Ngày 18/11/2020, tại Fort Bragg, North Carolina, tổng hành dinh của các Bộ Chỉ huy trong Quân Lực Hoa Kỳ, Quyền Tổng trưởng quốc phòng Christopher C. Miller đã chỉ đạo trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng về các hoạt động đặc biệt/xung đột cường độ thấp báo cáo trực tiếp với Ông chớ không báo cáo trực tiếp lên cấp trên của họ như trước đây.

Theo định nghĩa về một cuộc xung đột cường độ thấp – LIC thì ma3ngThu thập thông tin tình báo là điều cần thiết để có cơ sở hiệu quả cho các hướng dẫn vận hành LIC. Ngày nay, trước các đối thủ nặng ký như Nga, Tàu cộng thì Trí thông minh con người Clandestine là thông tin tình báo được thu thập từ các nguồn của con người bằng cách sử dụng các phương pháp gián điệp bí mật được xem là trọng tâm. Những nguồn này bao gồm những người làm việc với nhiều vai trò khác nhau trong cộng đồng tình báo.

Nhưng như chúng ta đã biết, cộng đồng tình báo Hoa Kỳ đã liên tục thất bại trước tình báo Nga, Tàu cộng mà nguyên nhân là qua 16 năm thi nhau làm tổng thống của Bush con và Obama, cộng đồng tình báo Hoa Kỳ đã bị bán đứng, bán rẻ cho kẻ thù một cách phổ biến. Rất nhiều nhơn viên, quan chức trong cộng đồng tình báo Hoa Kỳ đã bán mình cho Tàu cộng và làm tay sai cho Deep State do Bush con, Obama phối hợp cầm đầu.

Dưới sự điều khiển của Tàu cộng và Deep State, lực lượng tình báo Hoa Kỳ đã trở thành những kẻ nguy hiểm cho nền Cộng Hòa, chúng sẵn sàng thông đồng với Tàu cộng, kết hợp với FBI, DOJ để hãm hại trung thần của Nước Mỹ mà bằng chứng là tướng Michael Flynn đã bị ở tù oan.

Nước Mỹ sẽ bị hủy diệt bởi đại họa Death by China – Chết bởi Tàu cộng là có thiệt nếu như không có những người quả cảm vây quanh Tổng thống Trump và thực thi các mịnh lịnh của Tổng thống Trump. Một trong những chiến thần quả cảm đó là Trung tướng Michael Flynn. Với sự cố vấn của Trung tướng Michael Flynn, Tổng thống Trump đã thành công trong việc cô lập những tên tướng bẩn trong Quân Lực Hoa Kỳ, bổ nhiệm các nhơn tài ái quốc vào Lực lượng tình báo quốc phòng, giảm ảnh hưởng của CIA, FBI,…

Kết quả là tới những ngày cuối cùng của trận chiến sanh tử giữa Tổng thống Trump và đám Deep State, Lực lượng tình báo quốc phòng, Quân Lực Hoa Kỳ đã chung lưng đấu cật với Tổng Tư Lịnh Donald Trump mà việc giải mật các bằng chứng tham nhũng, phản quốc, giải mật đại án Obamagate, bổ nhiệm các anh tài trung thành vào các cơ quan đầu não chính là lời hiệu triệu dân chúng, quân binh nhứt tề đứng lên tiêu diệt Deep State, bảo vệ nền Cộng Hòa trước họa xâm lược mềm của Tàu cộng và chủ nghĩa xã hội quái thai.

Còn hơn 30 giờ nữa là thời khắc lịch sử sẽ nổ ra. Kích hoạt Đạo luật Phục sanh tạm thời thay thế chánh quyền dân sự bằng chánh quyền quân sự sẽ là tiếng pháo lịnh tiêu diệt Deep State, trừng trị Tàu cộng, xóa sổ chủ nghĩa xã hội quái thai. Ngày 20 tháng Giêng là ngày mà Tổng thống Trump sẽ mở đại tiệc Hồng Môn Yến để thết đãi lũ quái vật trong đầm lầy Nước Mỹ và kẻ thù của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ. Luôn giữ vững niềm tin để chuẩn bị đón nhận niềm vui.


Tran Hung

Schweizer: Mitch McConnell, Vợ Elaine Chao liên hệ tài chính với Chính phủ Trung Quốc

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

TRENT BAKER

Cộng tác viên cấp cao của Breitbart News, Peter Schweizer hôm Chủ nhật đã trình bày chi tiết cách Lãnh đạo Đa số Thượng viện Mitch McConnell (R-KY) và vợ Elaine Chao gắn bó tài chính với Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Schweizer cho biết trên kênh Fox News “Cuộc cách mạng tiếp theo” rằng “quan điểm của McConnell đối với Trung Quốc đã giảm dần trong những năm qua”, điều mà ông lập luận là do mối quan hệ ngày càng tăng giữa chính phủ Trung Quốc và công ty của Chao.

“Thực sự, có một thực tế là Mitch McConnell và Elaine Chao, vợ của anh ấy, có ràng buộc về mặt tài chính với chính phủ Trung Quốc,” Schweizer nêu rõ.

“Và nó đến thông qua công ty đóng tàu mà gia đình Elaine Chao sở hữu. Mối quan hệ đó được hun đúc vào tháng 12 năm 1993 khi James Chao, cha của Elaine Chao, Elaine Chao và con rể mới, Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, đến thăm Bắc Kinh, Trung Quốc, theo lời mời của tập đoàn đóng tàu nhà nước Trung Quốc.

Đây là một cuộc đảo chính đối với Bắc Kinh vì quảng trường Thiên An Môn đã xảy ra chỉ bốn năm trước đó. Rất ít quan chức cấp cao đến đó.

Kết quả của cuộc họp đó và các thỏa thuận sau đó là ngày nay chính phủ Trung Quốc cấp vốn đóng tàu cho công ty đóng tàu, họ đóng tàu, cung cấp thủy thủ đoàn và cung cấp hàng hóa cho tàu.

Vì vậy, ngày mai chính phủ Trung Quốc có thể rút lại công việc kinh doanh này. Và lý do họ làm ăn với họ, chúng ta hãy nói rõ, là bởi vì Mitch McConnell là một nhân vật rất quyền lực ở Washington, DC Và vấn đề là Steve, quan điểm của anh ấy đối với Trung Quốc đã giảm dần trong những năm gần đây mối quan hệ thương mại đã trở thành, và anh ấy là người hưởng lợi trực tiếp từ những gì doanh nghiệp này làm. ”

Theo Schweizer, đây là “chiến lược” của chính phủ Trung Quốc trên toàn cầu. Schweizer tuyên bố: “Họ tìm kiếm giới tinh hoa chính trị và cung cấp cho họ các giao dịch thương mại. “Họ được kết hôn với người Trung Quốc,” ông nói thêm. “Họ không muốn chọc giận người Trung Quốc vì họ có thể hủy hoại gia đình họ về mặt tài chính.”

Theo dõi Trent Baker trên Twitter @MagnifiTrent

Bà Pelosi gửi thư cho Bộ trưởng QP Miller yêu cầu dừng việc bổ nhiệm Tổng cố vấn NSA

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln


Xuân Lan


Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã gửi một bức thư cho Bộ trưởng Quốc phòng Chris Miller vào cuối ngày thứ Hai 18/1. Trong thư, bà Pelosi đề nghị ông Miller dừng ngay việc bổ nhiệm ông Michael Ellis, một người trung thành với TT Trump, làm Tổng cố vấn Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (NSA).

Bà Pelosi cho rằng đây là “quy trình không phù hợp” để đưa một người “không đủ tiêu chuẩn” vào vị trí tại NSA trong thời điểm hiện tại. Trên Twitter, bà mô tả quy trình này là “rất bất thường và rất đáng nghi ngờ.”

Cả động thái của Bộ trưởng Quốc phòng lẫn động thái của bà Pelosi được giới quan sát đánh giá là khá “kỳ lạ” khi chưa đầy 72h nữa là ông Biden nhậm chức và có thể sa thải ông Ellis ngay sau đó. Tuy vậy, vì đây là một vị trí công vụ, chứ không phải vị trí chính trị, nên việc sa thải (nếu có) sẽ gặp nhiều khó khăn hơn.

Trong thư, bà Pelosi viết, “Các báo cáo công khai chỉ ra rằng ông Ellis, một người mới tốt nghiệp trường luật trong thời gian gần đây với một bản lý lịch hạn chế, đã được lựa chọn do có sự can thiệp từ Nhà Trắng, và đã được chọn mặc dù có nhiều ứng viên đủ tiêu chuẩn hơn. 

“Hoàn cảnh và thời điểm này – ngay sau thất bại của Tổng thống (Donald) Trump trong cuộc bầu cử – để lựa chọn ông Ellis… chỉ trong ba ngày cuối cùng của Chính quyền [Trump] là rất đáng ngờ,” bức thư viết.

“Hơn nữa, những nỗ lực để bổ nhiệm và đưa ông ta vào một vị trí tình báo cực kỳ nhạy cảm chỉ 72 giờ trước khi bắt đầu một chính quyền mới cho thấy sự coi thường đáng lo ngại đối với an ninh quốc gia của chúng ta.”

“Công việc của Tổng cố vấn NSA, bao gồm giám sát các luật sư trong cộng đồng tình báo và tương tác với các cơ quan tình báo, là một vị trí nghề nghiệp rất nhạy cảm mà các ứng cử viên được lựa chọn phải dựa trên bảng thành tích và không bị ảnh hưởng bởi chính trị,” bà Pelosi tiếp tục. “Nếu ông Ellis đã trải qua quy trình tuyển dụng công chức truyền thống, tôi yêu cầu một bản tường trình chi tiết về quy trình đó, để hiểu cách một người chỉ có chừng đó bằng cấp lại được chọn chứ không phải là các ứng viên đủ tiêu chuẩn khác.”

Trước đó, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Christopher C. Miller đã ra lệnh cho Giám đốc cơ quan NSA – Tướng Paul M. Nakasone, bổ nhiệm ông Michael Ellis làm Trưởng cố vấn, với thời hạn là 6h chiều thứ Bảy.

Cơ quan An ninh Quốc gia cho biết trong một tuyên bố vào Chủ nhật rằng “Ông Ellis đã chấp nhận lời đề nghị làm việc vào chiều hôm qua. NSA đang tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo.” Ông Ellis chưa chính thức tuyên thệ nhậm chức và không rõ khi nào điều này sẽ xảy ra.

Tổng cố vấn NSA sẽ có quyền thực hiện các lệnh giải mật thông tin.

Sự kiện tấn công Quốc hội Hoa Kỳ: Ba người đại nghĩa và ba nghi ngờ lớn

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

Ngày 6/1/2021, sự kiện Quốc hội Hoa Kỳ đã thu hút sự chú ý và chấn động trên toàn thế giới, nhưng nó cũng để lại nhiều nghi ngờ. Rốt cuộc tất cả những điều này đã xảy ra như thế nào?

Sau bầu cử, đã xảy ra quá nhiều hành động vô trách nhiệm và phản bội, thống kê lại để chúng ta cảm thán về ba người đại nghĩa trong phiên điều trần tại Tòa nhà Quốc hội.

Ba người đại nghĩa: Mo Brooks, Josh Hawley, Ted Cruz

Ba nghi ngờ lớn: Ai đã để Antifa đi vào? Tại sao phải nổ súng? Ai lợi dụng đặc điểm của đám đông để côn đồ phá hủy quá trình Quốc hội xác nhận kết quả bầu cử?

Chào mọi người, tôi là Tần Bằng. Ngày 6 đến 7/1/2021, thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ phát sinh quá nhiều sự kiện khiến cho mọi người cảm thấy vô cùng kinh ngạc và không muốn chấp nhận. Hàng triệu người ủng hộ Tổng thống Trump đã đến Hoa Thịnh Đốn để tham gia một cuộc mít-tinh và diễn hành, nhưng buổi chiều đột nhiên có một số người xông vào Tòa nhà Quốc hội, làm cho cuộc họp quốc hội giữa Thượng viện và Hạ viện bị gián đoạn. Sau đó xảy ra việc nổ súng. Truyền thông cánh tả và các nhà lãnh đạo Quốc hội chỉ trích những người biểu tình là côn đồ. Khi Lưỡng viện tiếp tục cuộc họp vào buổi tối, cuộc tranh luận tiến hành một cách qua loa, cuối cùng vào lúc 3 giờ 40 rạng sáng, chủ tịch cuộc họp, Phó tổng thống Pence tuyên bố Biden đã trở thành tổng thống đắc cử.

3 giờ 49 rạng sáng, do tài khoản mạng xã hội bị Facebook và Twitter chặn, nên Tổng thống Trump đã đưa ra tuyên bố thông qua tài khoản Twitter của “Dan Scavino”, Phó Giám đốc Văn phòng Tòa Bạch Ốc. Tuyên bố rằng mặc dù ông “hoàn toàn không đồng ý” với kết quả này nhưng sẽ có một “sự chuyển giao quyền lực có trật tự.”

“Mặc dù tôi hoàn toàn không đồng ý với kết quả bầu cử, sự thực cũng khiến tôi cảm thấy kinh ngạc, nhưng vào ngày 20/1/2021 vẫn sẽ có một quá trình chuyển giao có trật tự. Tôi luôn nói rằng chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để đảm bảo rằng chỉ những phiếu bầu hợp pháp mới được tính. Điều này đại biểu cho sự kết thúc của nhiệm kỳ đầu tiên vĩ đại nhất trong lịch sử của tổng thống. Nhưng đây mới chỉ là bước khởi đầu cho cuộc đấu tranh của chúng ta làm cho Hoa Kỳ vĩ đại trở lại”!

Tổng thống Donald Trump tại cuộc biểu tình Stop the Steal ở Hoa Thịnh Đốn hôm 06/01/2021. (Ảnh: Jenny Jing/The Epoch Times)

Mặc dù sau khi bản thân Tổng thống Trump đã tiến hành xác nhận điều đó, lịch sử rất nhanh sẽ bắt đầu đi vào trang kế tiếp. Nhưng tôi nghĩ những người bạn của chúng ta, nhất định vẫn còn đang nghi ngờ sự việc này, rốt cuộc là xảy ra như thế nào? Tôi sẽ chia sẻ với mọi người một chút quan sát của tôi. Đặc biệt là ba người chính nghĩa và ba nghi ngờ lớn sau sự kiện Quốc hội Hoa Kỳ.

Trước tiên tôi nói một chút về cách nhìn tổng quan của mình, sự việc lần này khiến tôi nhớ tới sự kiện Hội đồng Lập pháp Hồng Kông và cuộc phóng hỏa đốt phá Quốc hội Đức những năm 30 thế kỷ trước. Hai sự kiện này, những người cầm quyền đều chỉ trích đối với một bộ phận người. Nhưng ngoại giới lại có những cách nhìn bất đồng, mà còn để lại rất nhiều bí ẩn cho đến nay.

Ngày 1/7/2019, sự kiện “Phản đối Dự luật Dẫn độ” tại Hồng Kông khi đó, có một nhóm người kháng nghị tiến vào Hội đồng Lập pháp Hồng Kông. Mà quan chức Trung Cộng gọi họ là bọn côn đồ, đồng thời trắng trợn thổi phồng lên, hơn nữa tiến đến đem cái mũ này khuếch trương chụp lên 2 triệu người biểu tình này.

Nhưng ngoại giới lại cho rằng những điều này không thật, đây là do nhà cầm quyền vì khuếch trương quyền lực của mình mà  thổi phồng lên. Hơn nữa, đến nay không ai biết lúc ấy, những người phá tan cửa chính của Hội đồng Lập pháp, xâm nhập vào bên trong đầu tiên là ai, đến từ đâu, đi về phương nào. Lúc ấy, cảnh sát Hồng Kông rút lui, không bắt họ, nhưng sau đó lại bắt giữ và lên án một số người tiến vào theo những người này.

Những người biểu tình tràn vào điện Capitol tại Hoa Thịnh Đốn hôm 06/01/2020. (Ảnh: Ahmed Gaber/Reuters)

Ngày 27/2/1933, khi ấy tại một số địa điểm khác cũng đồng thời phát sinh hỏa hoạn, nhưng lúc đội phòng cháy chữa cháy tới, chủ yếu cháy nổ xảy ra tại đại sảnh của hội nghị, lửa cháy lớn. Khi cảnh sát khám xét hiện trường, họ phát hiện Marinus van der Lube, một công nhân xây dựng đang thất nghiệp. Anh ta là người của đảng cộng sản Hà Lan mới tới nước Đức. Thủ tướng Hitler và Goering rất nhanh đã đến hiện trường, và họ tuyên bố điều này chính là những gì người đảng cộng sản làm. Công nhân đảng cộng sản kia sau khi thừa nhận phóng hỏa đã bị xử tử. 

Nguyên nhân đốt phá Tòa nhà Quốc hội, đến nay vẫn là một bí ẩn, nhóm các nhà sử học có nhiều ý kiến khác nhau. Một luồng ý kiến cho rằng đảng cộng sản bày ra kế hoạch để Marinus van der Lube phóng hỏa. Một luồng khác cho rằng do Đảng quốc xã tự mình phóng hỏa. Còn có một luồng nữa cho rằng Marinus van der Lube phóng hỏa là do bị Đảng quốc xã lợi dụng. Nhưng cho dù là thế nào, bọn họ đều cho rằng sự việc này là do Đảng quốc xã vì khuếch chương quyền lực nên đã làm vậy. Bởi vì Đảng quốc xã đang chiếm 44% ghế nghị sĩ, nhưng Hitler muốn đạt tới 2/3 số ghế. Như thế mới có thể sửa đổi hiến pháp, thực thi độc tài. Mà quả thực Hitler cũng nhân cơ hội đó tấn công đảng cộng sản, và tuyên bố đảng cộng sản Đức là phi pháp, sau đó Đảng quốc xã lập tức đạt tới 2/3 số ghế, một màn này được gọi là Reichstag Fire “Vụ án phóng hỏa Quốc hội”. 

Ba nghi ngờ lớn

Tại sao tôi lấy hai sự kiện này và sự kiện Quốc hội Hoa Kỳ liên hệ lại với nhau? Bởi vì, nó giống nhau, chúng ta đều biết, có đủ loại chứng cứ gian lận được biểu hiện sau lần bầu cử này. Một bộ phận người của Hoa Kỳ vẫn một mực nhân cơ hội này để đoạt quyền, hơn nữa sự kiện bầu cử lần này cũng lưu lại cho người ta ba nghi ngờ lớn.

Nghi ngờ lớn thứ nhất: Ai đã để Antifa và BLM tiến vào?  

Chúng ta nhìn thấy từ video trên mạng, rất nhiều người tiến vào Tòa nhà Quốc hội. Khi đó có nhiều người ủng hộ Tổng thống Trump đã ngăn cản họ. Thế nhưng những người lúc đầu tiên tiến nhập vào, họ cũng không gặp phải ngăn cản bằng vũ lực hoặc súng của cảnh sát Tòa nhà Quốc hội. Họ giống như đi dạo, họ chụp ảnh tại đại sảnh Tòa nhà Quốc hội, một số người vào văn phòng của Pelosi chụp ảnh lưu niệm như đi du lịch. Trong đó, có người bị cư dân mạng xác nhận, trong bọn họ có người của Antifa và BLM.

Dân biểu Mo Brooks cũng đã nói trên Twitter rằng mọi người nên bình tĩnh lại, và cũng đừng vội đưa ra kết luận về vụ việc này. Việc tấn công này thật ra là do Antifa đã tỉ mỉ sắp đặt, ông còn cung cấp nhiều chứng cứ và yêu cầu tiến hành điều tra toàn diện.

1. Hôm thứ Hai, một nghị sĩ quốc hội đã cảnh báo tôi, mối đe dọa từ Antifa đang gia tăng, đồng thời đề nghị tôi ngủ ở văn phòng Tòa nhà Quốc hội chứ không nên trở về ngủ tại chung cư. Tôi đã nghe lời đề nghị này, và đã 4 đêm liên tiếp ngủ tại văn phòng.

2. Nghị sĩ quốc hội nói cho tôi biết, cảnh sát Tòa nhà Quốc hội đã cảnh báo anh ta, thông tin tình báo cho biết, thành viên của Antifa sẽ mặc quần áo giống những người ủng hộ Trump để trà trộn vào đoàn người diễu hành ủng hộ Trump, sau đó xâm nhập vào Tòa nhà Quốc hội.

3. Cảnh sát Tòa nhà Quốc hội khuyến cáo hôm thứ Ba, tốt nhất không nên rời khỏi Tòa nhà Quốc hội.

4. Số lượng lớn chứng cứ công khai cho thấy, rất nhiều phần tử tấn công Tòa nhà Quốc hội là thành viên của Antifa mà không phải là những người ủng hộ Tổng thống Trump.

Những người biểu tình tập trung trên các bậc thềm của Điện Capitol ở Hoa Thịnh Đốn hôm 06/01/2021. (Ảnh: Mark Simon)

Xin nhấn mạnh một lần nữa, thời gian sẽ nói rõ sự thật, không nên vội vàng nhận xét. Không nên để truyền thông giả dắt mũi, họ là do động cơ khuynh hướng chính trị mà dẫn dắt người đọc.

Quan điểm của tôi là: truy tố tất cả những người tham gia!

Như vậy ai là người để họ tiến vào? Tại sao cảnh sát lại không ngăn họ lại? Có video cho thấy cảnh sát còn để họ đi vào?  

Nghi ngờ lớn thứ hai: Tại sao cảnh sát muốn nổ súng?

Xét từ góc độ pháp luật, các cuộc diễn hành và biểu tình đều được yêu cầu tiến hành một cách hòa bình, không cho phép sử dụng bạo lực, nó bao gồm trên tất cả các  phương diện.

Tin chính thức hiện tại có 4 người tử vong, 10 cảnh sát bị thương, nhưng đến bây giờ chúng ta không nhìn thấy video đầy đủ xung đột giữa hai bên, chứng minh rằng hành động bạo lực của cảnh sát là thích hợp, và những người xâm nhập vào Tòa nhà Quốc hội đó thực sự vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Bởi vì, cho dù tự tiện xông vào Tòa Bạch Ốc là phạm pháp, nhưng việc áp dụng bạo lực của cảnh sát cũng phải có hạn chế, hợp lý liên quan tới yêu cầu của pháp luật. Đặc biệt là, sau cuộc vận động BLM năm ngoái, cảnh sát các nơi bị yêu cầu tự kiểm tra, huấn luyện, không được lạm dụng bạo lực, cảnh sát ở một số nơi còn bị cắt giảm kinh phí.

Tôi tới Hoa Kỳ đã gần 7 năm, tôi có một phát hiện là thường xuyên có đủ loại tuần hành trên đường phố, diễn hành và biểu tình, hầu như chuyện gì cũng có người biểu tình. Hơn nữa thẳng thắn mà nói, rất nhiều thời điểm, những người tuần hành, thật sự không thể nói là ý thức rất cao, đặc biệt là cuộc biểu tình năm ngoái của BLM, sau khi họ đi qua, nơi đó trở lên bừa bãi, hơn nữa còn thường xuyên có va chạm với cảnh sát.

Nhưng cũng có rất nhiều người vui mừng tham gia, hơn nữa mỗi lần có rất nhiều cảnh sát xuất hiện bảo vệ bọn họ, bởi vì điều này chính là cách mà người dân Hoa Kỳ sử dụng quyền lợi của Hiến pháp.

Tôi đã thấy rằng cuộc biểu tình có tố chất nhất là phong trào “Phản đối Dự luật Dẫn độ” tại Hồng Kông, có hơn triệu người Hồng Kông đã tham gia. Không chỉ có những người thu gom các loại rác rưởi giấy vụn, hơn nữa khi xe cứu thương đi qua, đám đông tự động tách ra nhường lối cho xe đi qua giống như thời điểm Moses rẽ biển làm lối đi cho người dân Israel đi qua thoát khỏi Ai Cập. 

Tôi cũng đã từng đi vào Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ, mà cũng không cần đăng ký, chỉ cần qua kiểm tra an ninh là được, sau đó bạn có thể tùy thời đi vào văn phòng của một nghị sĩ, tiến hành hỏi thăm. Bởi vì pháp luật quy định, nghị sĩ chính là người đại biểu phục vụ nhân dân, cho nên đối với tôi mà nói, không giống như công chúng người Hoa suy nghĩ, họ cảm thấy đến Toà nhà Quốc hội là một việc nghịch thiên phản đạo làm sao. Bởi như những người ủng hộ Tổng thống Trump nói: this is our building “đây là tòa nhà của chúng tôi”. Chiếu theo pháp luật đây quả thật là tòa nhà của họ. Tòa nhà Quốc hội luôn mở ra, chỉ vì sau khi tình hình dịch bệnh nghiêm trọng nên mới ngừng mở cửa vào năm trước.

Năm 2018 những người biểu tình kháng nghị thẩm phán Kavanaugh, họ đã chiếm trung tâm tòa nhà văn phòng thượng viện Hart. Tôi nhớ khi ấy xem video, họ cũng xông vào khi đang họp quốc hội và la hét, nhưng khi đó cũng không có người nổ súng.

Mà lần này, truyền thông cánh tả đang liều mạng chỉ trích Tổng thống Trump và những người ủng hộ ông là côn đồ, và cần phải chịu trách nhiệm về việc này. Nhưng chúng tôi đến nay vẫn chưa thấy họ và cảnh sát công bố video, chứng minh những người này lúc đó đã có những hành vi đáng để cảnh sát bắn và chứng minh cảnh sát đã sử dụng bạo lực một cách hợp lý.

Đoạn video duy nhất được công bố là về một nữ quân nhân đã xuất ngũ, khi cô đang cố gắng tiến vào tòa nhà, nhưng cũng không nhìn thấy cô có hành vi tấn công, hoặc sở hữu vũ khí tấn công, cũng không có hành vi tấn công người khác. Nhưng chúng ta nhìn thấy cảnh sát đã nổ súng gây thương tích đối với cô trong tòa nhà, hơn nữa lại sử dụng đạn thật, bắn trúng vào vị trí trọng yếu, cuối cùng khiến cô ấy tử vong.

Tại đây có một đoạn video liên quan đến nữ quân nhân bị bắn kia.

Tôi không biết những người khác nổ súng có phải là hợp lý không? Phải chăng họ cũng nên được gọi là côn đồ?

Tôi muốn cùng các bạn xem một đoạn video Quốc hội rạng sáng ngày 7/1/2021, video do một nghị sĩ Florida cung cấp. 

Dịch đơn giản một chút, nghị sĩ Matt Gaetz đến từ Florida nói: “Tôi biết bạo lực chính trị là điều tất yếu tại nhiều quốc gia, nhưng Hoa Kỳ không phải là quốc gia như vậy. Thưa bà chủ tịch, khi người ta tùy ý phá hoại nhà của bà là sai trái. Khi những kẻ côn đồ kia đến nhà Thượng nghị sĩ Josh Hawley  cũng là sai trái. Chúng ta hẳn là nên xây dựng Hoa Kỳ chứ không phải là tấn công, hủy hoại nó. Tôi thật vui vì chí ít hôm nay, các đồng sự của tôi từ Đảng Dân Chủ đã không kêu gọi giảm ngân quỹ cho cảnh sát nữa.” (Phía dưới là một tràng pháo tay.)

Nghi ngờ lớn thứ ba: Ai đã lợi dụng đám đông để phá hủy quá trình Quốc hội xác nhận kết quả bầu cử?

Chúng ta biết gian lận là gian lận, bạo lực là bạo lực, kháng nghị là kháng nghị, những việc này không thể nói lẫn lộn làm một. Một sự việc một nghị luận, một tội trạng một hình phạt. Cho dù muốn xử phạt những người kháng nghị dùng bạo lực, hay là Antifa, cũng không thể vì điều đó mà lấy cớ phủ nhận gian lận. Thậm chí, chúng ta khả năng phải nói, những kẻ chịu trách nhiệm cho bạo lực phải là những kẻ gian lận bầu cử, kẻ cướp đoạt chính quyền.  

Nhưng, chúng ta đã thấy, sau đó đến buổi tối Quốc hội lại tiếp tục tiến hành, vội vàng qua loa cũng giống như trì hoãn ở buổi chiều, lần này họ có nhiều cáo buộc chỉ trích bạo lực hơn. Nhiều nghị sĩ đã bị hủy bỏ các thách thức, cũng có nghị viên bị giới hạn thời gian phát biểu, một số cuộc tranh luận cũng bị hủy bỏ, chỉ còn lại bỏ phiếu đơn giản. Đây là một điều sỉ nhục đối với nền dân chủ Hoa Kỳ. 

Ai đã để bọn họ làm như vậy?

Nhưng dù cho như vậy, chúng ta đã thấy được, có rất nhiều nghị sĩ đã kiên trì biện hộ, và kiên quyết phản đối gian lận ở các bang mấu chốt dao động.

Ba người đại nghĩa

Trong đó, tôi cho rằng ba người đại nghĩa là Dân biểu Mo Brooks, ông ấy là người thứ nhất công khai muốn thách thức nghị sĩ quốc hội, Thượng nghị sĩ Ted Cruz, ông ấy là người dẫn đầu một nhóm tham gia thách thức tại Thượng viện, còn có Thượng nghị sĩ Josh Hawley, ông ấy là người đầu tiên công khai thách thức ở Thượng viện, việc này cần phải có dũng khí lớn mới dám làm.

Chúng ta cũng vừa mới đề cập tới Dân biểu Mo Brooks, tại thời điểm nhạy cảm này, rất nhiều người chỉ sợ dẫn lửa thiêu thân, chủ động im lặng, nhưng ông đã công khai chỉ ra rằng sự việc này có liên quan đến Antifa và nhất định cần phải điều tra.

Thượng nghị sĩ Ted Cruz (Cộng Hòa-Texas) nói chuyện với giới truyền thông tại Điện Capitol ở Washington vào ngày 28/1/2020. (Ảnh: Charlotte Cuthbertson/The Epoch Times)

Ngoài ra, đối mặt với chất vấn, ông Ted Cruz cũng không hề nao núng 

Vài giờ trước, AOC một nghị sĩ quốc hội cánh tả đến từ New York đã tweet: “Thượng nghị sĩ Ted Cruz, ông phải chịu trách nhiệm về hành vi ngang tàn, bạo ngược, ích kỷ của mình, nó đã dẫn đến cái chết của 4 người ngày hôm qua. Còn cả việc gây quỹ cuộc bạo động này như thế nào. Ông và Thượng nghị sĩ Josh Hawley đều phải từ chức. Nếu không Thượng viện sẽ lựa chọn hành động khai trừ các ông”.

Đương nhiên, có người đã đăng bên dưới những gì mà AOC đã từng đăng trên Twitter. Khi đó bà ta biện hộ cho hoạt động biểu tình của BLM, nói rằng toàn bộ ý nghĩa của cuộc biểu tình khiến cho người ta không thoải mái.

Cũng có người đăng 4 nhân vật đại biểu của Đảng Dân Chủ năm nay đã đã biện hộ cho hành động phá hoại của BLM tại các nơi.

Thượng nghị sĩ Ted Cruz chế giễu lại:

“Ngươi là tên lừa gạt.

“Lãnh đạo tại Thượng viện đã có một cuộc tranh luận có liên quan đến việc bảo đảm tính toàn vẹn của cuộc bầu cử, đây chính là công việc chúng tôi cần hoàn thành, tuyệt đối không chịu trách nhiệm về những phần tử khủng bố hèn hạ đã tấn công Tòa nhà Quốc hội hôm qua.

“Thật có lỗi, tôi sẽ không đi đâu cả. Khi các vị cùng nhóm xã hội chủ nghĩa tính toán tăng thuế mạnh mẽ, khi các vị cố gắng thông qua chính sách Xanh mới và hủy đi hàng triệu việc làm, khi các vị tìm cách ân xá lượng lớn, khi các vị và các phần tử cấp tiến cố gắng cùng nhau lấp đầy Tối cao Pháp viện để phá hủy quyền Hiến pháp của chúng tôi.

“Thì tôi sẽ dốc hết toàn lực sát cánh cùng với nhân dân”.

Đối với người chủ trì Quốc hội là Phó tổng thống Pence, trước đó Tổng thống Trump đã nói: Mike Pence không có đủ can đảm để làm những gì nên làm để bảo vệ đất nước và Hiến pháp của chúng ta, cấp cho các bang cơ hội để xác minh hàng loạt các sự thật được cải chính, thay vì những gian lận hoặc sai lệch mà trước đây người ta yêu cầu xác minh. Hoa Kỳ yêu cầu sự thật.

Li Hao
Bích Liên biên dịch

Thông báo của Christopher Miller, quyền xử lý Bộ trưởng Quốc Phòng về lực lượng VBQG bảo vệ thủ đô

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

See the source image

Như bình thường đối với việc hỗ trợ quân sự cho các sự kiện an ninh lớn, Bộ sẽ kiểm tra các Vệ binh Quốc gia đang ở Washington, D.C. Trong khi chúng tôi không có thông tin tình báo nào cho thấy mối đe dọa từ nội bộ, chúng tôi sẽ không ngại ngần trong việc đảm bảo thủ đô. Loại kiểm tra này thường được thực thi pháp luật thực hiện đối với các sự kiện an ninh quan trọng. Tuy nhiên, trong trường hợp này, phạm vi tham gia quân sự là duy nhất. Lực lượng Vệ binh Quốc gia D.C. cũng đang đào tạo bổ sung cho các thành viên phục vụ khi họ đến D.C. rằng nếu họ nhìn thấy hoặc nghe thấy điều gì đó không phù hợp, họ nên báo cáo với ban chỉ huy của họ. Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ của FBI trong việc hỗ trợ nhiệm vụ này và đối với mỗi người trong số hơn 25.000 Vệ binh đã trả lời lời kêu gọi của Quốc gia và nhanh chóng triển khai tới NCR.

Giám đốc Tình báo Quốc gia: Trung Cộng ‘tìm cách gây ảnh hưởng’ đến cuộc bầu cử năm 2020 của Hoa Kỳ

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

Các quan chức cao cấp của CIA đã gây áp lực buộc các nhà phân tích rút lại đánh giá

Trong một bức thư được chuyển tới Quốc hội, ông John Ratcliffe, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia (DNI) đã đánh giá rằng Trung Cộng đã can thiệp vào cuộc bầu cử liên bang năm 2020.

Trung Cộng tìm cách gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử mỹ
Ông John Ratcliffe (Cộng Hòa-Texas) khi còn là Dân biểu bang Texas chất vấn luật sư Stephen Castor (cố vấn pháp lý bên thiểu số [Đảng Cộng Hòa]), và luật sư Daniel Goldman (cố vấn pháp lý bên đa số [Đảng Dân Chủ]) của Ủy ban Tình báo Hạ viện trong phiên điều trần luận tội [Tổng thống Trump] của Hạ viện Hoa Kỳ ở Washington hôm 9/12/2019. (Ảnh: Doug Mills / The New York Times / AP)

Trong bức thư, ông Ratcliffe cáo buộc rằng thông tin tình báo về sự can thiệp bầu cử của Trung Cộng đã bị ban quản lý tại CIA ngăn chặn, điều này đã gây áp lực buộc các nhà phân tích rút lại sự ủng hộ của họ đối với quan điểm này.

Trích dẫn một báo cáo phân tích của thanh tra Barry Zulauf thuộc cộng đồng tình báo, giám đốc tình báo quốc gia nói rằng một số nhà phân tích không sẵn lòng mô tả các hành động can thiệp bầu cử của Trung Cộng vì họ không đồng ý với các chính sách của Tổng thống Donald Trump.

Tờ The Washington Examiner đã xuất bản bức thư của ông Ratcliffe và báo cáo của thanh tra hôm 17/01, 10 ngày sau khi xuất bản báo cáo về các bản gốc tài liệu. Văn phòng của DNI đã không phản hồi ngay lập tức các yêu cầu xác thực tài liệu từ The Epoch Times.

“Dựa trên tất cả các nguồn thông tin tình báo sẵn có, với các khái niệm được áp dụng thường xuyên và đạt được mà không phụ thuộc vào các cân nhắc chính trị hoặc quá nhiều áp lực—rằng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã tìm cách gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử liên bang Hoa Kỳ năm 2020,” ông Ratcliffe viết.

Báo cáo của thanh tra Zulauf đã được gửi tới Quốc hội hôm 07/01 cùng với đánh giá của cộng đồng tình báo về sự can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020. Trong báo cáo, ông Zulauf nói rằng các nhà phân tích về Nga và Trung Quốc đã áp dụng các tiêu chuẩn khác nhau cho báo cáo về sự can thiệp bầu cử của họ. Trong khi gán cho các hoạt động của Nga là can thiệp bầu cử rõ ràng, các nhà phân tích đã miễn cưỡng làm điều tương tự đối với Trung Quốc.

Ông Zulauf viết, “Với sự khác biệt trong cách các nhà phân tích về Nga và Trung Quốc nghiên cứu đối tượng của họ, các nhà phân tích về Trung Quốc đã tỏ ra do dự khi đánh giá các hành động của Trung Quốc là gây ảnh hưởng hay can thiệp quá mức.”

“Những nhà phân tích này tỏ ra miễn cưỡng khi đưa ra phân tích của họ về Trung Quốc vì họ có xu hướng không đồng ý với các chính sách của chính phủ, họ nói rằng, quả thật, tôi không muốn tin tức tình báo của chúng ta được sử dụng để hỗ trợ các chính sách đó.”

Cả báo cáo của vị thanh tra này cũng như thư từ ông Ratcliffe đều không bao gồm chi tiết về sự can thiệp của Trung Cộng. Ông Zulauf đã hướng yêu cầu phỏng vấn của The Epoch Times đến văn phòng của DNI, và cơ quan này đã không phản hồi ngay lập tức yêu cầu được gửi qua email.

Báo cáo phân tích của thanh tra đánh giá rằng, mánh khóe chính trị xuất hiện là có liên hệ đến sự can thiệp bầu cử của cả Nga và Trung Cộng. Ông Zulauf cho rằng các nhà lãnh đạo cộng đồng tình báo và các nhà phân tích đều không có lỗi, thay vào đó ông đổ lỗi cho bầu không khí chia rẽ đảng phái ở Hoa Kỳ.

“Trong hầu hết các trường hợp, những gì chúng ta thấy là toàn bộ hệ thống đã phản ứng và chống lại áp lực từ bên ngoài, chứ không phải là các nỗ lực chính trị hóa thông tin tình báo của các nhà lãnh đạo hoặc nhà phân tích của chúng ta.”

Báo cáo nói rằng các nhà phân tích đánh giá sự can thiệp bầu cử của Nga đã phàn nàn rằng ban quản lý cộng đồng tình báo đã miễn cưỡng cung cấp đánh giá của họ cho các khách hàng chính phủ vì công việc đó không được “đón nhận.”

Ông Zulauf viết, “Các nhà phân tích coi đây là hành động đàn áp thông tin tình báo, gần với việc chính trị hóa thông tin tình báo ở trên.”

The Epoch Times trước đó đã báo cáo về một chiến dịch đa dạng có liên hệ đến việc Trung Cộng gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.

Trong một bài viết thể hiện quan điểm cá nhân hôm 03/12/2020, ông Ratcliffe cho biết Trung Cộng đã “đặt ra mối đe dọa lớn nhất đối với Hoa Kỳ ngày nay, và là mối đe dọa lớn nhất đối với nền dân chủ và tự do trên toàn thế giới kể từ Thế chiến thứ hai.”

Ông viết, “Thông tin tình báo rất rõ ràng: Bắc Kinh có ý định thống trị Hoa Kỳ và phần còn lại của hành tinh về mặt kinh tế, quân sự và công nghệ. Nhiều sáng kiến cộng đồng lớn và các công ty nổi tiếng của Trung Quốc chỉ là vỏ bọc ngụy trang cho các hoạt động của Trung Cộng.”

Quốc hội đã chứng nhận ông Joe Biden là tổng thống đắc cử hôm 07/01. Trong hai tháng trước khi được chứng nhận, ông Trump đã phản đối kết quả bầu cử ở bảy tiểu bang, với lý do là đã có những thay đổi vi hiến đối với luật bầu cử và khả năng có sự bỏ phiếu bất hợp pháp.

Ivan Pentchoukov
Từ Huệ biên dịch