Nghị viên Tài Đỗ tố cáo Tam Nhân Bang bán đất bất hợp pháp.

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln Wiki QUYỀN LỰC "GANG OF THREE" Qua cuộc phỏng vấn của anh Doan Trong với nghị viên Tai Do chúng ta thấy quyền lực của bộ 3 Tri Ta , Kimberly Ho và Charlie Chi Nguyen thật là vô tận. Họ có quyền bán tài sản của Thành phố Westminster như là một trò chơi … Continue reading Nghị viên Tài Đỗ tố cáo Tam Nhân Bang bán đất bất hợp pháp.