P1: “Đây là 1 tổ chức làm tiền | Dominic Phạm trốn lên trốn xuống” ô Hoàng Kiều nói.

https://youtu.be/DTny-4l6JTc