Tại sao người Mỹ gọi ông ta là SLeep Joe (Người ngủ gục)?

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

LTS – Hình video cho thấy TT Sleepy Joe ngủ gật trong lúc nói chuyện với Thủ tướng Do Thái

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s