NK thay HL diễn hề Bolsa – HDH vẫn chứng nào tật cũ

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

NK thay HL diễn hề Bolsa – HDH vẫn chứng nào tật cũ nói xấu Việt Nam sau khi bị “trù dập” (hiểu theo ngôn ngữ người Việt hải ngoại).

Thâm cung bí sử Bolsa chỉ có trên THS/KBCHN

P1 – Tin vui tin buồn Thiên Hạ Sự

P2 – NK thay HL diễn hề

P3 – HDH sao ngứa lung tung từ dưới lên miệng toàn mùi bưng bô trái chiều toàn tập

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s