Thư yêu cầu Luật sư Al Hoàng tức Hoàng Duy Hùng rút lại lời vu khống

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

Sent via Mail and E-mail:

Ngày 3 tháng 5, 2021

To: Mr. Al Hoang
aka Hoang Duy Hung
Law Office Duy Hung Hoang
Bar Card Number: 24002295 
9009 Richmond Ave. Unit#510
Houston, Texas 77063-4930
Tel. (281) 788_8486

Email: hoangduyhung77584@gmail.com

Attn: Texas Law Center
1414 Colorado Street
Austin, Texas 78701
Via Texas State Bar Lawyer Complaint website

 (Người được đề cập ở trên sẽ được gọi là “Bên phỉ báng”)

RE: Yêu cầu cải chính theo bộ luật Dân sự CCC Section 48a

Ông Al Hoàng,

Căn cứ vào Bộ luật Dân sự California mục 48a, tôi, Nguyễn Phương Hùng, đòi hỏi và yêu cầu ông rút lại công khai lời vu khống và xin lỗi về hành vi xúc phạm danh dự của tôi và sức khỏe của tôi ngay lập tức trong vòng 20 ngày sau khi nhận được lá thư này (“Thông báo”) về hành vi phỉ báng qua những sự kiện như sau:

– Vào ngày 7 tháng 8 năm 2020, ông đã nhắc đến tên tôi trên Youtube video với tiêu đề ”326.7 / 8: Ăn bún bò Huế đuổi con“ bọ hung ra khỏi kênh GNHDH ”, rằng tôi đã tống tiền ông $ 2,000.00 USD (Hai nghìn đô la .) Đây là cuộc tấn công đầu tiên từ ông.

Tiêu Đề: “326.7 / 8: Ăn bún bò Huế đuổi con bọ hung“ ra khỏi kênh GNHDH ”
https://youtu.be/B4NAL4wMldg

– Sau khi lời yêu cầu rút lại của tôi không có phản hồi của ông nhưng ông lại tiếp tục các cuộc tấn công liên tiếp qua nội dung các youtube video sau:

Tiêu đề: “30. Tối 31/3: NPH vu cáo và tống tiền $2000 Hoàng Duy Hùng và ăn quỵt $100 đô mượn. ”
https://youtu.be/Le76QvOCE_E 

Tiêu đề: “402. 19/9: Bật mí tại sao tôi ghim clip 30 ”.
https://youtu.be/SRgFYUiaiB4 

Tiêu đề “420. 24/4: Con dòi NTP là ai sao lại có kẻ hãnh diện tự nhận ”
https://youtu.be/_QcCPSrpUNk 

Tiêu đề: “408.20 / 4:  Con Dòi chúa gắp lửa bỏ tay người, chuyện cụ Hồ chính nó bịa chớ không có trong quyển CMT”
https://youtu.be/BLznEmL80M8 

(“Thông báo phỉ báng”) của Bên phỉ báng đã gây ra sự đau khổ về mặt tinh thần cho bản thân tôi và gia đình tôi. Ngoài ra, Thông báo phỉ báng cũng đã ngăn cản công việc hiện tại và tương lai của tôi cũng như các cơ hội kinh doanh mà tôi và các thành viên trong gia đình có thể nhận được.

Tuyên bố vu khống và phỉ báng số 1: Tuyên bố của ông cho rằng tôi đã tống tiền ông $2000,00 USD (Hai nghìn đô la) là không đúng.

Tuyên bố vu khống và phỉ báng số 2:: Tuyên bố của ông Tôi đã vay vợ cũ của bạn $100,00 USD (Một trăm đô la) cũng là một sự xúc phạm.

Trân Trọng

Nguyen Phuong Hung

Bản sao của lời xin lỗi và rút lại công khai phải được gửi đến địa chỉ dưới đây:

Address & Phone No.:

14362 Bushard Street, Space #93
Westminster, CA 92683
(714) 469-3202
Email: bacha52@gmail.com 

=================================================
English version

Sent via Mail and E-mail:

May 3, 2021

To: Mr. Al Hoang
aka. Hoang Duy Hung
Law Office Duy Hung Hoang
Bar Card Number: 24002295 
9009 Richmond Ave. Unit#510
Houston, Texas 77063-4930
Tel. (281) 788-8486
Email: hoangduyhung77584@gmail.com

Attn: Texas Law Center
1414 Colorado Street
Austin, Texas 78701
Via Texas State Bar Lawyer Complaint website

 (collectively the party mentioned above shall be referenced as the “Defamation Party”)

RE: Demand for Correction of Publication per CCC Section 48a

Mr. Al Hoang

Pursuant to California Civil Code section 48a, I, Nguyen Phuong Hung, request and demand that you publicly retract and apologize the defamation of my character and my well being immediately within 20 days after receiving this letter (the “Notice”) for the following defamation incidents:

-On the day of 7 August, 2020 you had mentioned my name on the video subject ”326.7/8: Ăn bún bò Huế đuổi các con “bọ hung ra khỏi kênh GNHDH” that I extorted you amount of $2,000.00 USD (Two thousands dollars.) This is the first attack from you.

Title: “326.7/8: Ăn bún bò Huế đuổi các con “bọ hung” ra khỏi kênh GNHDH”

-After request for your retraction without your response but the consecutive attacks were continued by you on the following Youtube video:

Title: “30. Tối 31/3: NPH vu cáo và tống tiền $2000 Hoàng Duy Hùng và ăn quỵt $100 đô đã mượn.”

Title: “402. 19/9: Bật mí tại sao tôi ghim clip 30”.

Title “420. 24/4: Con dòi NTP là ai sao lại có kẻ hãnh diện tự nhận?”
https://youtu.be/_QcCPSrpUNk 

Title: “408.20/4: Con Dòi chúa gắp lửa bỏ tay người, chuyện cụ Hồ chính nó bịa chớ không có trong quyển CMT”
https://youtu.be/BLznEmL80M8 

(the “Defaming Announcement”) by the Defamation Parties have caused tremendous emotional distress to myself and my family.  In addition, the Defamation Announcement has also prevented my present and future career, as well as, business opportunities that I and my family members might received.

Claimed Libelous and Defamation Statement No. 1: Your statement that I extorted you $2000.00 USD (Two thousand dollars) is not true.

Claimed Malice and Defamation Statement No. 2: Your statement I borrowed your ex-wife $100.00 USD(One hundred dollars) is also not true.

As stated within the first paragraph of this letter, I request and demand the immediate public retraction and apology from the Defamation Party for your libelous and malice intention that have defamed me and caused many damages to my personal, as well as, my family welfare in physical, mental and financial state.  I further reserve the full rights to file a formal complaint against the Defamation Party in US courts without any limitations in advance.

Sincerely,

Nguyen Phuong Hung

A copy of the public retraction and apology should be sent to the below address:

Address & Phone No.:
14362 Bushard Street, Space #93
Westminster, CA 92683
(714) 469-3202
Email: bacha52@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s