Ngày này năm xưa: Súng đã nổ rền bầu trời Việt Bắc

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

Súng đã nổ vang rền trời đất Bắc
Máu thịt này quyết bảo vệ giang sơn
(KBCHN)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s