Truyền thông Việt ngữ tổ tả hải ngoại và nực sư Hoàng Duy “hậu Môn”

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

Vạch mặt truyền thông thổ tả Việt bận bựa hải ngoại và sớm đầu tối đánh CMT:Tổng cộng nb nói liên tục 210 phút (kỷ lục 3.30 tiếng):

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s