Bằng chứng David Bailey bắn chết cô Ashli Babbit tại Capitol Hill

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

David Bailey (sinh trưởng ở Brazil) là một trong những người được mướn đóng vai cảnh sát trong sự kiện xảy ra tại Capitol Hill. Anh ta là người ủng hộ BLM và là người đã bắn chết cô Ashli Babbit bằng sắc mặt lạnh lùng. Xem đây là video của sự kiện. .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s