Bản văn của Tổng thống Donald Trump gửi chủ tịch Hạ Viện và Thượng Viện

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

Thưa bà Chủ tịch Hạ Viện: (Thưa ông Chủ tịch Thượng Viện:)

Căn cứ vào Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (50 USC 1701 và tiếp theo) (IEEPA), Đạo luật Các Trường hợp Khẩn cấp Quốc gia (50 USC 1601 và tiếp theo), và mục 301 của tiêu đề 3, Bộ luật Hoa Kỳ, tôi xin báo cáo rằng tôi có đã ban hành một Sắc lệnh thực hiện các bước tiếp theo để đối phó với mối đe dọa do Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (CHND Trung Hoa) đang gia tăng khai thác vốn của Hoa Kỳ để cung cấp tài nguyên và cho phép phát triển và hiện đại hóa quân đội, tình báo và các bộ máy an ninh khác tiếp tục cho phép CHND Trung Hoa đe dọa trực tiếp đến quê hương Hoa Kỳ và các lực lượng Hoa Kỳ ở nước ngoài, bao gồm bằng cách phát triển và triển khai vũ khí hủy diệt hàng loạt, vũ khí thông thường tiên tiến và các hành động độc hại được kích hoạt trên không gian mạng chống lại Hoa Kỳ và người dân.

Thông qua chiến lược quốc gia về Sự kết hợp Quân sự-Dân sự, CHND Trung Hoa tăng quy mô của tổ hợp công nghiệp-quân sự của đất nước bằng cách buộc các công ty dân sự Trung Quốc hỗ trợ các hoạt động tình báo và quân sự của mình. Những công ty đó, mặc dù bề ngoài vẫn là tư nhân và dân sự, trực tiếp hỗ trợ các bộ máy quân sự, tình báo và an ninh của CHND Trung Hoa và viện trợ cho sự phát triển và hiện đại hóa của họ.

Đồng thời, họ huy động vốn bằng cách bán chứng khoán cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ giao dịch trên các sàn giao dịch công cộng cả ở đây và nước ngoài, vận động các nhà cung cấp chỉ số và quỹ của Hoa Kỳ đưa các chứng khoán này vào các dịch vụ thị trường và tham gia vào các hành vi khác để đảm bảo quyền truy cập vào Hoa Kỳ Thủ đô Hoa Kỳ. Bằng cách đó, CHND Trung Hoa khai thác các nhà đầu tư Hoa Kỳ để tài trợ cho sự phát triển và hiện đại hóa quân đội của mình.

Để đối phó với mối đe dọa đó, tôi đã ký Sắc lệnh Hành pháp 13959 vào ngày 12 tháng 11 năm 2020. Lệnh Hành pháp 13959 nghiêm cấm một số giao dịch mua liên quan đến chứng khoán được giao dịch công khai, hoặc bất kỳ chứng khoán nào là phái sinh hoặc được thiết kế để cung cấp khả năng đầu tư vào các chứng khoán đó, của bất kỳ Cộng sản nào Công ty quân đội Trung Quốc.

Những công ty đó là những công ty mà Bộ Quốc phòng đã liệt kê, hoặc sẽ liệt kê, theo mục 1237 của Luật Công 105-261, đã được sửa đổi, hoặc được Bộ trưởng Tài chính xác định là công ty quân sự Trung Quốc Cộng sản hoặc các công ty con của họ bằng các tiêu chí tương tự.

Hôm nay, tôi đã ký một Lệnh hành pháp sửa đổi Lệnh hành pháp 13959. Các sửa đổi cấm một số hoạt động bán cũng như mua các chứng khoán giao dịch công khai, hoặc bất kỳ chứng khoán nào là phái sinh của hoặc được thiết kế để cung cấp khả năng đầu tư vào các chứng khoán đó, của bất kỳ quân đội Trung Quốc Cộng sản nào Công ty. Họ cũng cấm người Hoa Kỳ sở hữu các chứng khoán như vậy 1 năm sau khi một công ty được xác định là công ty quân đội Trung Quốc Cộng sản.

Và, cuối cùng, họ cho phép Bộ trưởng Quốc phòng công khai danh sách một công ty có phải là công ty quân sự của Trung Quốc Cộng sản hay không bằng cách sử dụng các tiêu chí trong mục 1237 (b) (4) (B) của Công luật 105-261, được sửa đổi bởi mục 1233 của Luật Công 106-398 và mục 1222 của Luật Công 108‑375, bất kể Thư ký phải báo cáo quyết định đó theo mục 1237 (b) (2). Tôi đang gửi kèm theo một bản sao Lệnh hành pháp mà tôi đã ban hành.

Trân trọng,

DONALD J. TRUMP

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s