District Columbia Thiết quân luật – 10 ngàn Vệ Binh Quốc Gia bố trí – PTT Mike Pence định gì?

District Columbia Thiết quân luật – 10 ngàn Vệ Binh Quốc Gia bố trí – PTT Mike Pence không đồng ý thực hiện tu chính án 25 để truất phế TT Trump. Chuyện gì vào xem sẽ rõ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s