Video Trịnh Quốc Thiên thách thức và tố cáo Hoàng Duy Hùng là luật sư không hành nghề từ 15 năm nay và giả ly dị để dụ nữ đại gia cần qua Mỹ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s