TS Phạm Kim Long họp báo tố cáo gian lận về bầu Bãi Nhiệm ngày 7/4/2020

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

THS2018 – Vụ này liên quan đến vụ bầu bãi nhiệm Thị trưởng Tạ Đức Trí, PTT Kimberly Hồ, Charlie Chí Nguyễn và những người gian lận trong đó có Nguyễn Nam Quan đang là Ủy viên Giao Thông do Tạ Đức Trí đề cử và ứng cử Nghị viên tp Westminster


Tại sao người Việt Nam chăm chỉ lại trở thành dân tộc thiểu số ít được tin cậy nhất ở quận Cam

Lý do chính: Những Chính trị gia Việt Nam vô đạo đức
(Sẽ dịch ra chữ Việt sau)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s