USCIS ban hành Hướng dẫn chính sách về tình trạng bị từ chối dựa trên tư cách thành viên trong một đảng toàn trị

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

USCIS ban hành Hướng dẫn chính sách về tình trạng bị từ chối dựa trên tư cách thành viên trong một đảng toàn trị

Ngày phát hành10/02/2020

Vào ngày 2 tháng 10, USCIS đã ban hành hướng dẫn chính sách trong Sổ tay Chính sách của USCIS để giải quyết tình trạng bị khước từ di trú dựa trên tư cách thành viên hoặc liên kết với Đảng Cộng sản hoặc bất kỳ đảng độc tài nào khác. Tư cách thành viên trong hoặc liên kết với Đảng Cộng sản hoặc bất kỳ đảng độc tài nào khác là không phù hợp và không đúng với Tuyên thệ nhập tịch Trung thành với Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, bao gồm cam kết “ủng hộ và bảo vệ Hiến pháp và luật pháp của Hoa Kỳ.
Phần hướng dẫn chính sách mới cung cấp hướng dẫn về cách xét xử tình trạng không được chấp nhận do tư cách đang là thành viên của Đảng Cộng sản hoặc bất kỳ đảng toàn trị nào khác trong bối cảnh điều chỉnh các đơn đăng ký tư cách.


Nói chung, trừ khi được miễn trừ theo cách nào khác, bất kỳ người nhập cư có ý định là thành viên hoặc chi nhánh của Đảng Cộng sản hoặc bất kỳ đảng toàn trị nào khác (hoặc chi bộ hoặc chi nhánh), trong nước hoặc nước ngoài, đều không được phép đến xin di trú tại Hoa Kỳ. Việc bổ sung này vào sổ tay chính sách sẽ giúp các viên chức xét xử căn cứ không thể chấp nhận này phù hợp với luật liên bang.

USCIS Issues Policy Guidance Regarding Inadmissibility Based on Membership in a Totalitarian Party

Release Date 10/02/2020

On Oct. 2, USCIS issued policy guidance in the USCIS Policy Manual to address inadmissibility based on membership in or affiliation with the Communist Party or any other totalitarian party. Membership in or affiliation with the Communist Party or any other totalitarian party is inconsistent and incompatible with the Naturalization Oath of Allegiance to the United States of America, which includes pledging to “support and defend the Constitution and laws of the United States.”

The new policy manual section provides guidance on how to adjudicate inadmissibility due to membership in the Communist Party or any other totalitarian party in the context of adjustment of status applications.

In general, unless otherwise exempt, any intending immigrant who is a member or affiliate of the Communist Party or any other totalitarian party (or subdivision or affiliate), domestic or foreign, is inadmissible to the United States. This addition to the policy manual will help officers adjudicate this inadmissibility ground consistent with federal law.

For more information, see the Policy Manual guidance (PDF, 297.9 KB).Last Reviewed/Updated:10/02/2020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s