NPH2020_746/747/748: Phần 1/2/3 trong 3 video “Trả lời Hà Nam – Đức Dũng” bài viết trên báo Nhân Dân – Ngày 7/10/2020

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln Wiki

Tiếp tục trả lời vu cáo của Hà Nam (ký tên dùm cho HD Hèn) đăng trên báo Nhân Dân nên lãnh cán búa? Video ngày 7/10/2020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s