NPH2020_707/708/709/710: Có những sự thật làm sao nói hết? Nhưng từ từ nói cháo sẽ nhừ.

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln Wiki

Sẽ lần lượt phanh phui sự thật NQT dụ dỗ đầu tư 5 tỉ VN với Nam Quan (Mỹ) + 5 tỉ VN với Trần Bằng (VN). NQ và NK cùng phe Tam Nhân Bang nên NQT phải nịnh bợ NK và HDH “kính trọng” NK là vậy. Video ngày 26/9/2020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s