Máy trợ thở cho nạn nhân COVID-19 được chính phủ Hoa Kỳ gửi tặng NNVN

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln Wiki

U.S. Consulate General – Ho Chi Minh City 

14 giờ  · 📣 Tin vui! 100 máy thở mới tinh được sản xuất tại 🇺🇸 và do USAID tài trợ đã được vận chuyển an toàn đến 🇻🇳! COVID-19 khiến cho người bệnh bị khó thở nếu không có sự trợ giúp. Các máy thở này sẽ hỗ trợ các cơ sở y tế của Việt Nam cứu tính mạng bệnh nhân. Để tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của máy thở, truy cập https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/ventilatorventilator-support📣

Good news! 100 brand-new ventilators produced in the United States and donated by USAID have arrived in Vietnam safely! #COVID19 can make it difficult for patients to breathe without assistance. These ventilators will help Vietnamese health providers to save lives. Learn more about how ventilators work: https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/ventilatorventilator-support. #AmericaActs

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s