NPH2020_641/642/643/644/645: Sự thật về sự biển thủ 100 ngàn USD trong vụ Thiên An Môn Việt Nam 1999 – P1/P2/P3/P4/P5 (hết)

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln Wiki

NPH2020_641: Lật sư HDH vinh danh khủng bố là anh hùng và NQT đang bị trở ngại tác xạ vì hí họa – P1

Hoàng Duy Rùa (cạo trọc nhìn giống đầu rùa) đã hiện rõ bản chất “khủng bố” là anh hùng va NQT đang bị rắc rối về lường gạt tiền bạc ở Việt Nam – Video ngày 12/9/2020. Video này trong khi livestream đã được hơn 9000 người xem livestream trước khi lên studio.

NPH2020_642: Lật sư HDH vinh danh khủng bố là anh hùng và NQT đang bị trở ngại tác xạ vì hí họa – P2

Hoàng Duy Rùa (cạo trọc nhìn giống đầu rùa) đã hiện rõ bản chất “khủng bố” là anh hùng va NQT đang bị rắc rối về lường gạt tiền bạc ở Việt Nam – Video ngày 12/9/2020. Video này trong khi livestream đã được hơn 9000 người xem livestream trước khi lên studio.

NPH2020_643: Lật sư HDH vinh danh khủng bố là anh hùng và NQT đang bị trở ngại tác xạ vì hí họa – P3

Hoàng Duy Rùa (cạo trọc nhìn giống đầu rùa) đã hiện rõ bản chất “khủng bố” là anh hùng va NQT đang bị rắc rối về lường gạt tiền bạc ở Việt Nam – Video ngày 12/9/2020. Video này trong khi livestream đã được hơn 9000 người xem livestream trước khi lên studio.

NPH2020_644: Lật sư HDH vinh danh khủng bố là anh hùng và NQT đang bị trở ngại tác xạ vì hí họa – P4

Hoàng Duy Rùa (cạo trọc nhìn giống đầu rùa) đã hiện rõ bản chất “khủng bố” là anh hùng va NQT đang bị rắc rối về lường gạt tiền bạc ở Việt Nam – Video ngày 12/9/2020. Video này trong khi livestream đã được hơn 9000 người xem livestream trước khi lên studio.

NPH2020_645: Sự thật về sự biển thủ 100 ngàn USD trong vụ Thiên An Môn Việt Nam 1999 – P5 (hết)

Sự thật về 100 ngàn USD mà lật sư HD Rùa (cạo trọc nhìn giống đầu rùa) đã hiện rõ bản chất lưu manh, phản bội và cơ hội chủ nghĩa – Video ngày 12/9/2020. Video này trong khi livestream đã được hơn 9000 người xem livestream trước khi lên studio.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s