Những Người Amish, ở tiểu bang Pennsylvania, công khai ủng hộ Tổng Thống Trump

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln Wiki

Một việc làm rất hiếm trong đời sống thường ngày của Người Amish,
vì Tổng Thống Trump làm việc khó nhọc, bảo vệ mạng sống trẻ sơ sinh, hết lòng cho gia đình, cũng như họ, truyền thống của Người Amish…

Xin mời Quý Vị xem để rõ và tùy nghi thẩm định..

Amish For Trump 11.jpg
Amish For Trump 12.jpg
Amish For Trump 13.jpg
Amish For Trump 14.jpg
Amish For Trump 15.jpg
Amish For Trump 16.jpg
Amish For Trump 17.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s