Nghị viên Tài Đỗ tố cáo Tam Nhân Bang bán đất bất hợp pháp.

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln Wiki

QUYỀN LỰC “GANG OF THREE”


Qua cuộc phỏng vấn của anh Doan Trong với nghị viên Tai Do chúng ta thấy quyền lực của bộ 3 Tri Ta , Kimberly Ho và Charlie Chi Nguyen thật là vô tận. Họ có quyền bán tài sản của Thành phố Westminster như là một trò chơi của trẻ con.

Bán đất của thành phố mà chỉ có ba người quyết định và người mua chỉ cần có một người , một phe quyết định.

Chúng ta muốn bán một căn nhà của gia đình chúng ta phải cho bao nhiêu người offer và chúng ta sẽ chon một cái offer cao nhất từ đa số người mua. Còn đây Tri Ta cho bán đất của thành phố mà cho một đơn vị duy nhất độc quyền ấn định giá thì có đơn vị nào mà ngu trả giá cao nhất không? và Trí Ta sẽ được hưởng gì trong việc bán đất này? Còn Kimbely Ho và Charlie Nguyen nữa.

Bộ ba này đã không coi dân thành phố Westminster ra gì cả. May thay chúng ta co Tai Do là một nghị viên chân chính hiểu rõ quyền lợi của thành phố Westminster và phục vụ cho dân và vì dân nên đã bỏ phiếu chống. Mặc dầu phiếu của Tai Do và Sergio Contreras không làm cho cục diện thay đổi vì Bộ Ba là phe của đại đa số , nhưng quyết định của Tai Do đã chống lại việc làm độc tài của nhóm Tri Ta và điều này cũng nói lên dân Thành phố Westminster sẽ biết tất cả việc làm sai trái của các nghị viên trong thành phố Westminster.

Xin bầu cho Tai Do vào chức vụ nghị viên thành phố Westminster địa hạt 3 để chúng ta có ngưòi đại diện dân trong thành phố lên tiếng cho dân chúng biết việc làm của những nghị viên chỉ chờ làm những chuyện hại thành phố hại dân mà thôi. Vinh thân phì gia.

Chọn Sergio Contreras vào chức vụ Giám Sát Viên đơn vị 1 quận Cam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s