THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln Wiki

Hình ảnh có thể có: hoa và văn bản
Hình ảnh có thể có: văn bản cho biết 'THÔNG BÁO Vê Lế ghi số tang tại TLSQ: Nguyên Tống Bí thu DCSVN Lê Khả Phieu từ trần ngày 07/8/2020, hưởng tho 89 TLSQVN tại San Francisco tố chức Lế ghi số tang tại Tru so TLSQ từ 10:00 đen 6:00 PM ngày 14/8/2020 (Friday, August 14th). Dể hạn chế tác động của dich bệnh Covid-19, TLSQ xin khuyến khích nhận lời chia buồn qua đường email, text. Văn phòng TLSQVn tại San Francisco xin trân trọng thông báo! Kính,'

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s