Trịnh Quốc Thiên vạch mặt Chu Thái người mà LS Nguyễn Quốc Lân cho là ứng viên “tuyệt vời” trong số 42 người nộp đơn làm TQT TP Westminster

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s