Thư ngỏ của Thị trưởng Tạ Đức Trí và Nghị viên Charlie Chí Nguyễn

Xin cảm phiền Quý Vị để gửi lại bản Tuyên bố kèm theo phần Anh Ngữ để tiện việc thông báo.
Rất đa tạ.

TUYÊN BỐ CỦA THỊ TRƯỞNG TẠ ĐỨC TRÍ VÀ NGHỊ VIÊN CHARLIE NGUYỄN MẠNH CHÍ VỀ KẾT QUẢ THÂU THẬP CHỮ KÝ VẬN ĐỘNG BÃI NHIỆM

“Chúng tôi cám ơn ông Tổng Quản Trị và nhân viên Phòng Ghi Danh Bầu Cử Quận Cam trong việc kiểm nhận chữ ký đồng ý tổ chức cuộc bầu cử bãi nhiệm. Hội Đồng Thành Phố Westminster sẽ nhóm họp để chính thức công nhận kết quả kiểm nhận từ Phòng Ghi Danh Bầu Cử và định ngày tổ chức bầu cử bãi nhiệm trong buổi họp thường xuyên sắp tới vào ngày 8 tháng Giêng năm 2020.

Chúng tôi sẽ yêu cầu các đồng viện quyết định một ngày trong khuôn khổ được qui định bởi luật pháp ngõ hầu cư dân của Thành Phố Westminster có một cơ hội sớm nhất để từ chối nỗ lực vận động bãi nhiệm lầm lẫn này.

Với cuộc vận động bãi nhiệm này, những thành phần vận động đã gây ra sự chia rẽ và xáo trộn sâu đậm tại Westminster, buộc thành phố phải tiêu phí hàng trăm ngàn dollar tiền thuế của người dân để đối phó với cuộc bầu cử bãi nhiệm, chính ra số tiền này có thể được dùng cho các chương trình có ích lợi cho người lớn tuổi hay hoạt động của thiếu niên. Nỗ lực bãi nhiệm lầm lẫn này không khác gì một cuộc chiếm đoạt chính trị được xách động bởi một số thành phần nhỏ của những người vận động để tranh giành quyền hành trong thành phố khi chính họ đã thất bại thê thảm trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm 2018.

Được tài trợ bởi một ông tỉ phú háo danh, sống ở ngoài thành phố và có cơ sở thương mại tại Trung Cộng đã phung phí hơn một triệu dollar chỉ để thâu thập đủ chữ ký cho được có cuộc bầu cử bãi nhiệm này. Cư dân của Westminster có thể nhận thấy rõ hành động quyền lực tranh giành và sẽ chống lại mọi nỗ lực từ bên ngoài để tìm cách mua chuộc quyền lực bằng tiền bạc và dối trá. Chúng tôi chắc chắn rằng cử tri sẽ tiếp tục tin tưởng vào chúng tôi để đại diện cho quyền lợi tốt nhất của họ.

STATEMENT FROM WESTMINSTER MAYOR TRI TA
AND COUNCILMAN CHARLIE CHI NGUYEN REGARDING
CERTIFICATION OF SIGNATURES FOR RECALL ELECTION

“We thank the Orange County Registrar of Voters (OCROV) and his staff for their hard work in verifying these signatures for the recall election. The Westminster city council is scheduled to formally accept the verification from the OCROV and to designate a date for the recall election at its next regular council hearing, which is January 8, 2020.

We will ask our city council colleagues to set for an early election date, within the time frame allowed by state law, so that the residents of Westminster may have the earliest opportunity to reject this misguided recall effort.

With this recall election, our critics have caused deep political division and disharmony in Westminster, forcing the city to spend hundreds of thousands of taxpayers’ dollars to deal with this recall, money that could be used for seniors’ programs or youth activities. This misguided recall effort is nothing more than a political cabal comprised of a small group of opponents seeking power at City Hall when they have miserably failed at the polls in the November 2018 election.

Funded by a vain-glorious billionaire who lives outside of Westminster and with business from China, well over one million dollars have been squandered to qualify for this recall election. Westminster voters can see through this political charade and will rebuff any attempts from outsiders trying to purchase political power and influence by money and deception. We are certain that the voters will continue to entrust their confidence in us to represent their best interest.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s