NPH2019_700: Nhà báo Nguyễn Phương Hùng đề nghị bỏ diễn hành Tết vì bất hợp lệ

Duy Nguyễn chủ hội Little Saigon Westminster Tet Parade ra thông báo ngưng tổ chức diễn hành Tết. Do đó không ai có đủ tư cách để tiếp tục và nếu được giấy phép thì cũng không kịp vì thời gian chuẩn bị còn rất ngắn.
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN 0327941647

From: Nguyen Hung                                                     19 tháng 12 năm 2019       

          Freelance Reporter

To:    Honorable Mayor, Tri Ta

         Honorable City Council members

        Honorable City Manager and City Lawyer

Chủ đề: Ông Nguyễn Quốc Lân không có tư cách tổ chứcLittle Saigon Westminster Tet Parade 2020

Thưa quý vị,

Tôi, Nguyễn Hùng, cư dân Westminster, viết thư này để yêu cầu hội đồng nghị viên thành phố Westminster vui lòng ngày lập tức hãy hủy bỏ diễn hành Tết Nguyên Đán dự trù sẽ tổ chức vì những lý do sau đây để tránh liên lụy đến những rắc rối và tranh tụng gây thiệt hại cho thành phố:

Ngày 17 tháng 12 năm 2019, ông Duy Nguyễn đã gửi thư cho thành phố để thông báo tổ chức do ông đứng tên Little Saigon Westminster Tet Parade sẽ ngưng không tổ chức diễn hành vào ngày 25 tháng 1 năm 2020.

Như vậy đơn chấp thuận của thành phố Westminster cấp cho ông Duy Nguyễn xem như không còn hợp lệ cho bất cứ ai lấy danh nghĩa Little Saigon Westminster Tet Parade để tổ chức diễn hành. Đọc trên nhật báo Người Việt số phát hành ngày 18/12/2019 cho biết ông Nguyễn Quốc Lân sẽ đến hội đồng thành phố để đóng số tiền cần thiết cho buổi diễn hành là 70 ngàn USD. Tôi không biết rõ ngày nào là hết hạn để đóng tiền và ông Nguyễn Quốc Lân đã động chưa? Trong phiên họp ngày 18/12/2019 vừa qua tôi chưa thấy ai đến đóng tiền.

Tuy nhiên, nếu ông Nguyễn Quốc Lân đứng ra tổ chức diễn hành thì ông đã có giấy phép của Hội đồng thành phố chưa? Vì ông Duy Nguyễn mới gửi thư thông báo hôm 17/12/2019. Ông Nguyễn Quốc Lân lấy tư cách gì để đóng tiền bảo phí diễn hành, khi Little Saigon Westminster Tet Parade tuyên bố không còn thực hiện?

Thành phố có lẽ không còn kịp thì giờ để cấp giấy phép khác cho tổ chức của ông Nguyễn Quốc Lân vì phiên họp kế tiếp của thành phố sẽ là ngày 8/1/2020 thì dù tổ chức nào được cấp phép cũng không thể kịp thời gian chuẩn bị cho ngày diễn hành 25/1/2020. Cho nên tôi mạo muội đề nghị:

  1. Mời ông Phát Bùi tổ chức thay vì thành phố Garden Grove
  2. Giảm chi phí xuống 50%

Kính mong quý vị nghiên cứu đề nghị xây dựng này và tôi tin chắc mọi cư dân nhất là gốc Việt Nam sẽ vui vẻ và hài hòa với quyết định này. Tôi không bảo đảm là ông Bùi Phát sẽ dời diễn hành Tết về Westminster. Nhưng chắc chắn ông Nguyễn Quốc Lân không có đủ tư cách đứng ra tổ chức bằng bất cứ danh nghĩa nào vì đơn giản ông ta không có giấy phép.     

Cám ơn quý vị dành thì giờ lắng nghe và vui lòng chấp nhận lời đề nghị đầy xây dựng này. Điều này sẽ mang lại niềm vui cho tất cả mọi người.  

Trân trọng,

English version:

From: Nguyen Hung                                                             12/19/2019       
Freelance Reporter

To:    Honorable Mayor, Tri Ta
Honorable City Council members
Honorable City Manager and City Lawyer

Subject: How is Mr. Lan Quoc Nguyen have the right to organize Little Saigon Westminster Tet Parade 2020?

Ladies and Gentlemen,

I, Nguyen Hung, a Westminster resident, am writing to request that the Westminster City Council members please immediately cancel the Vietnamese New Year parade that scheduled to be held for the following reasons to avoid involvement to the problems and litigation that cause damage to the city:

On December 17, 2019, Mr. Duy Nguyen sent a letter to the city announcing that the organization under his name Little Saigon Westminster Tet Parade will stop the parade on January 25, 2020.

As such, the approval of the city of Westminster to Mr. Duy Nguyen is no longer valid for anyone who takes the name of Little Saigon Westminster Tet Parade to organize the parade. Reading in the Nguoi Viet daily newspaper, published on December 18, 2019, said Mr. Nguyen Quoc Lan would come to the city council to pay the necessary amount for the conduct of the event of $ 70,000. I do not know the deadline for payment and Mr. Nguyen Quoc Lan has not moved yet? During the meeting on December 18, 2019, I have not seen anyone coming to do so.

However, if Mr. Nguyen Quoc Lan stood up to organize the performance, does he has a permit from the City Council yet? Because Mr. Duy Nguyen sent a notification letter on December 17, 2019, that will stop the parade. What is Mr. Nguyen Quoc Lan’s right to pay the performance fee, when the Little Saigon Westminster Tet Parade is announced to be discontinued? The only thing he can do is have to submit a new application.   

The city probably has no time left to grant another license to Mr. Nguyen Quoc Lan’s organization or the others because the next meeting of the city will be on January 8, 2020, no matter which organization is licensed, it is not possible. For the performance day on January 25, 2020. So May I ventured to suggest:

1. Invite Mr. Phat Bui to organize instead of the city of Garden Grove
2. Reduce costs by 50%

I hope you will research this proposal and I am sure all residents, especially Vietnamese people, will be happy and harmonize with this decision. I am not sure Mr. Bui Phat will postpone the Tet holiday to Westminster. But certainly, Mr. Nguyen Quoc Lan is not qualified to stand for the organization by any name because he simply does not have a license.

Thank you for taking the time to listen and please accept this my constructive suggestion offer to bring happiness to everyone.

Best regards,

_________________________________________
Nguyen Hung
Editor-in-Chief
KBCHaiNgoai Media Services
14362 Bushard St. SPC#93, Westminster, CA 92683
(714) 469-3202 http://kbchn.com
email: bacha52@gmail.com

cc:
– Vietnamese News Media
– OC Register
– OC Weekly
– LA Times
– Voice of OC

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s