Dư luận phản ứng qua việc hội đồng thành phố Westminster tự tung tác quái.

THS2018 – Tựa bài do THS2018 đặt. Nói chung toàn bài ai phát biểu cũng vô tư trừ Vũ Huynh Trưởng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s