NPH2019_447: Nhóm TTV thua keo đầu nhưng chưa chừa tội vu khống

Nhóm GO3 gửi đơn lên Cơ quan Thực Thi Công Bằng Chính Trị (FPPC) thưa nhóm vận động bãi nhiệm vi phạm luật khi lấy chữ ký bãi nhiệm nhưng bị từ chối.
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN (+84) 0327941647

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s