MXH2019_026: Facebooker Thái Ngọc Nhiên nói huỵch toẹt tổ quạ

Nhóm tổ quạ và ngày tàn banh xác vì lừa lọc Vui lòng bấm “subcribe” màu đỏ góc phải bên dưới màn hình. https://yotube.com/user/KBCHNTV hoặc

https://www.youtube.com/channel/UCs0_YL8yZbrKS4VP9p1RsBQ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s