MXH2019_024: “Ban Mê Thuộc tháng 3/2019” qua livestream của VHK Võ Tấn Đông.

Sau 2 lần ông nb NPH chắp tay lạy các ngài VHKđể đoàn kết. Nhưng cái tôi to hơn cái đình nên vấn đề đã không giải quyết êm thắm mà tiếp tục nhờ “quan tòa dư luận mạng” giải quyết. Nên 2 lần tháng 12/2018 và tháng 2/2019 nb về Việt Nam tác nghiệp không gặp 1 người VHK nào.
Vui lòng bấm “subcribe” màu đỏ góc phải bên dưới màn hình.
https://yotube.com/user/KBCHNTV hoặc
https://www.youtube.com/channel/UCs0_YL8yZbrKS4VP9p1RsBQ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s