Cảnh giác với luận điệu xuyên tạc đường lối đối ngoại của Đảng

Phát tán những thông tin sai lệch, bịa đặt hòng phủ nhận những thành tựu của công tác đối ngoại; xuyên tạc quan điểm, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và quan hệ của Việt Nam với các nước đối tác gây nghi kỵ quan hệ giữa Việt Nam với các nước trong khu vực và thế giới là những thủ đoạn hết sức nguy hiểm trong chiến lược diễn biến hòa bình mà các thế lực thù địch phản động, những kẻ cơ hội chính trị đang ráo riết thực hiện với mưu đồ đen tối nhằm hạ thấp vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, phá vỡ môi trường hòa bình và phát triển của đất nước.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s