NPH2018_256: Trần Nhật Phong bị xử khiếm diện thua ông Hoàng Kiều là gì? – P3

Trả lời độc giả những yếu tố pháp lý sau kết quả tòa cho ông Hoàng Kiều thắng khiếm diện.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s