NPH2018_172: Liên hệ giữa Angles Phan và Đào Minh Quân

Qua phóng sự Nửa Vòng Trái Đất TV KBCHN nhận có nhiều điểm cần sáng tỏ. Cám ơn Derek Phạm.
https://youtu.be/KguytqDNrZc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s