NPH2018_117: Facebooker Hoàng Hải tâm sự chuyện xã hội

Mjuốn người ta không chửi thì đừng chửi người ta. Đơn giản triết lý sống của tôi là vậy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s