NPH2018_112: CCB Phạm Xuân lên sóng cùng Lê Xuân Nghĩa và thân hữu

Nhiều tiếng vỗ tay sẽ làm nổ tung âm mưu tham tiền pha hoại an ninh xã hội của bọn chống Li5h Sử Việt Nam, Gạc Ma Vòng Tròn Bất Tử, DKKT99 và An Ninh Mạng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s