NPH2018_109: Góc nhìn Nguyễn Mạnh Cường với hội luận KBCHN ngày 7/8/2018 – P1

Công giáo định làm cách mạng tháng 9 lật đổ CS tại Việt Nam – chuyện nghe đau đầu 117 vị Thánh Tử Đạo vinh danh Việt Khang thay vì vinh danh Chúa .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s