Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh 2018 sẽ không diễn ra như hàng năm…

LTS – Có gì đâu nhảy ra trước khi xuồng chìm vì nhà báo Minh Tâm sẽ truy tố ra tòa. Thiên Hạ Sự sẽ đề cập chuyện này. Chuyện khôn g lọa vì ban quản trị toàn là “thân hữu” của Việt Tân và SBTN.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s