NPH2018_091: Một vụ án quận Cam liên quan đến thương vu bán dược phẩm dinh dưỡng

Bảo Lê và công ty American Wellness, Inc. kiện ông Hải Lê . Ái thắng ai bại và ai rút được kinh nghệm gì?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s