Tin nóng của Newsmax về Tu chính Án số 2 tại Hoa Kỳ.

Tin nóng của Newsmax
Một tòa kháng án của liên bang hôm thứ Ba đã công bố Tu Chính Án số 2 của Hoa Kỳ cho phéo công dân có quyền mang súng ngoài công cộng vì lý do tự vệ.
Tòa kháng án số 9 với số phiếu 2-1 đã phán quyết các viên chức Hawaii đã vi phạm luật George Young’s khi ông ta đã từ chối một giấy phép được phép mang súng súng đã lắp sẵn đạn khi ra ngoài để tự bảo vệ.
Quyết định này đã đảo ngược tòa dưới đã phán quyết theo sự giải thích của viên chức chính phủ nói rằng sùng chỉ có quyền giữ trong nhà.
Gun Weapon Pistol Handgun Army Revolver Sh
Breaking News from Newsmax.com
 
A federal appeals court ruled on Tuesday that the Second Amendment protects the right to openly carry a gun in public for self-defense.
 
The 9th U.S. Circuit Court of Appeals ruled 2-1 that Hawaii officials had violated George Young’s rights when he was denied a permit to openly carry a loaded gun in public to protect himself.
 
The decision reversed a lower court ruling that sided with officials who said the amendment only applied to guns kept in homes.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s