Nhận định của Thiên Hạ Sự về “đề nghị cảnh cáo” của Bộ Chính Trị với 2 cán bộ cao cấp Truyền Thông và Thông Tin

LTS: Theo sự hiểu biết rất hạn hẹp về chế độ CHXHCN Việt Nam của chúng tôi để trả lời những câu hỏi và thắc mắc chung của độc giả trong và ngoài nước về vụ việc xảy ra tại Việt Nam là việc “cảnh cáo” 2 ông Nguyễn Bảo Sơn và Trương Minh Tuấn ngày 10/7/2018. Sự việc và hậu quả chưa có đã làm nhiều người không hiểu hệ thống quản lý của NNVN kể cả trong nước đã tạo thành những luồng tranh cãi của nhiều người rành “luật lệ” nhưng không mặc áo tòa màu đen. Riêng THS là người ở Hoa Kỳ lẽ dĩ nhiên cũng chưa hề mặc áo đen tại Hoa Kỳ lẫn Việt Nam nên tạm múa rìu phân tíchnhư sau:

Trước hết chúng ta phải tạm hiểu một vài cơ quan liên quan đến sự việc:
1. Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, thường gọi tắt là Bộ Chính trị là cơ quan lãnh đạo và kiểm tra việc thực hiện nghị quyết Ðại hội Đại biểu toàn quốc, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương; quyết định những vấn đề về chủ trương, chính sách, tổ chức, cán bộ; quyết định triệu tập và chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương; báo cáo công việc đã làm trước hội nghị Ban Chấp hành Trung ương hoặc theo yêu cầu của Ban Chấp hành Trung ương.
Do Bộ Chính trị là cơ quan thường trực của Ban Chấp Hành Trung Ương, những vấn đề cấp bách, đột xuất thuộc trách của Ban chấp hành Trung ương nhưng chưa kịp họp thì tập thể Bộ Chính trị bàn bạc quyết định và báo cáo lại Ban Chấp hành Trung ương ở kỳ họp gần nhất.
Các thành viên trong Bộ Chính trị do Ban Chấp hành Trung ương bầu ra. Bộ Chính trị gồm các ủy viên chính thức và có thể có các ủy viên dự khuyết.
Trong lĩnh vực nhân sự, Bộ Chính trị có quyền quyết định hay giới thiệu nhân sự cho các chức vụ quan trọng trong bộ máy đảng, Nhà nước và các đoàn thể, không kể các chức danh do Ban Chấp hành Trung ương hay Ban Bí thư quyết định theo phân cấp.
Các phiên họp của Bộ Chính trị đều là họp kín, biểu quyết của Đảng. Các thành viên Ban Bí thư không phải Ủy viên Bộ Chính trị được tham dự các phiên họp Bộ Chính trị đối với các vấn đề liên quan Ban Bí thư

2. Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trịBan Bí thư chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

2. Ban cán sự đảng ở Trung ương
Ban cán sự đảng ở Trung ương là tổ chức đảng do Bộ Chính trị, Ban bí thư quyết định thành lập, chịu sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thực hiện chức năng lãnh đạo, chỉ đạo đối với cơ quan nhà nước.
Thành viên ban cán sự đảng bộ, ngành gồm: Bộ trưởng, các thứ trưởng, vụ trưởng vụ tổ chức – cán bộ; các thành viên khác (nếu có) do ban cán sự đảng đề nghị, Ban Bí thư quyết định. Bộ trưởng làm Bí thư Ban cán sự đảng, một thứ trưởng làm phó Bí thư Ban cán sự đảng.

Sau khi nắm rõ nguyên tắc và chức năng của 3 cơ chế này theo Cổng thông tin Chính phủ, ngày 12/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xem xét kỷ luật ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn đã có quyết định như sau:

Sau khi xem xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương tại Tờ trình số 122-TTr/UBKTTW, ngày 06/7/2018 về việc đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011 – 2016 và ông Trương Minh Tuấn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 – 2020, Bộ Chính trị nhận thấy (THS sẽ không lập lại phần “cảnh cáo” vì hầu như mọi người đều đã biết.)
Phần kết luận thì được biết “Bộ Chính trị nêu rõ, những vi phạm của ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn là rất nghiêm trọng, và quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Trương Minh Tuấn; cho thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Thông tin Truyền thông nhiệm kỳ 2016 – 2021.” . Và Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương xem xét thi hành kỷ luật nghiêm minh đối với ông Nguyễn Bắc Son theo thẩm quyền.
Chúng ta thấy Bộ Chính Trị đã nêu rõ “rất nghiêm trong” (khác với “nghiêm trọng“. Không lẽ chỉ “cảnh cáo” như một số bạn nghĩ? Có cảnh cáo nào mà đi đến nghiêm phạt “thôi giữ chức Bí thư Ban Cán Sự đảng Bộ Thông Tin Truyền Thông nhiệm kỳ 2016 – 2021”. Như vậy, việc ông Trương Minh Tuấn thôi giữ chức Bí thư Ban Cán Sự đảng Bộ Thông Tin Truyền Thông đồng nghĩa với sự trở lại đời sống dân sự như một Phó Thường Dân và mất luôn thẻ đảng. Câu hỏi vậy khi nào ông Tuấn sẽ hết là Bộ trưởng Bộ Thông Tin Truyền Thông? THS không dám lạm bàn nhưng nếu ở vào địa vị của ông Trương Minh Tuấn, tôi sẽ từ chức chức vụ Bộ trưởng TTT để còn giữ được phần nào danh dự hơn là bị tước quyền sau khi cảnh cáo.
Chữ cảnh cáo nơi đây không nên hiểu một cách bình dân kiểu dân dã mà phải hiểu mức độ “rất nghiêm trọng” là NNVN không đùa với dư luận cảnh cáo khơi khơi để ông Trương Minh Tuấn tiếp tục điều hành một cơ quan đứng đầu một ngành mang nặng tính tuyên truyền của đảng và chính phủ không phải với dân chúng mà còn với cánh tay dài đến tận hải ngoại. Chưa kể những diễn nghĩa râu ria quanh việi tại chức càng lâu thì “tài liệu” càng dễ thất thoát.
Khi THS viết bài này thì ông Trương Minh Tuấn vẫn giữ chức Bộ trưởng Thông Tin Truyền Thông. Những chế tài hoặc thủ tục kế tiếp vẫn còn chờ sau khi Bộ Chính trị đề nghị Ban chấp hành Trung ương xem xét kỷ luật nghiêm minh với 2 ông Trương Minh Tuấn và Nguyễn Bắc Son.
Trong một bài viết của BBC thì viết như sau:
Theo thủ tục, chính phủ Việt Nam sẽ tiến hành xử lý kỷ luật về hành chính đối với ông Trương Minh Tuấn.

Dường như điều này có nghĩa là ông Trương Minh Tuấn sẽ khó tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông.

Loan báo chính thức cho hay Bộ Chính trị đã họp ngày 12/7 để xem xét việc kỷ luật về đảng đối với Bộ trưởng Trương Minh Tuấn và người tiền nhiệm, nguyên Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son.

‘Vi phạm, khuyết điểm’

Thông báo mới nhất nói Bộ Chính trị nhận thấy Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông đã:

 • vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng,
 • đã làm thất thoát lớn tài sản của Nhà nước, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động và quá trình cổ phần hoá của Tổng Công ty Mobifone, đến uy tín của tổ chức đảng và Bộ Thông tin và Truyền thông,
 • gây bức xúc trong xã hội;
 • để một số đồng chí lãnh đạo Bộ vi phạm nghiêm trọng và rất nghiêm trọng trong thực hiện nguyên tắc làm việc và chức trách, nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, khi đang là Thứ trưởng, đã:

 • vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc;
 • thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo trong quá trình được phân công chỉ đạo thực hiện Dự án;
 • ký Quyết định số 236/QĐ-BTTTT, ngày 21/12/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Dự án và một số văn bản có liên quan trái quy định, có văn bản không thuộc nhiệm vụ được phân công

Cùng thời kỳ, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son bị Bộ Chính trị kết luận đã:

 • vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc;
 • thiếu dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, không bàn bạc, thảo luận trong tập thể Ban cán sự đảng, trực tiếp chỉ đạo và quyết định nhiều nội dung liên quan đến Dự án không đúng quy định;
 • ký văn bản trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án và giao cho cấp dưới ký một số văn bản liên quan đến Dự án có nội dung trái quy định, không đúng nhiệm vụ được phân công;
 • thiếu chỉ đạo, kiểm tra quá trình thực hiện Dự án, để xảy ra nhiều vi phạm rất nghiêm trọng.
Công tâm mà nhận xét, những cơ quan truyền thông chính thống của Việt Nam đang hoạt động tại Hoa Kỳ nói riêng và hải ngoại nói chung như VTV4, HTV, NetViet/VTC10 hình như vẫn chưa có một tài trợ chính thức nào của chính phủ như lời công bố của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Chưa kể nhiệt tình lúc khởi đầu của các cơ quan truyền thông nói trên gần như đã chậm lại vì tâm lý như bị NNVN lãng quên kiểu đem con bỏ chợ. Sinh khí sìu sìu lấp lửng này cũng đã làm những cơ quan truyền thông ở hải ngoại trở nên rụt rè hoặc cẩn trọng hơn trước khi quyết định “vô tư” làm truyền thông 2 chiều trong tinh thần công tâm và tôn trọng. Hơn ai hết NNVN biết cái khó của truyền thông trong nước tác nghiệp tại nước ngoài; nhưng biết mà không có phương thức để khắc phục tức là thất bại. Chưa kể một số nhà báo hay cơ quan truyền thông đã thất vọng bằng cách quay ngược lại “nói xấu” đất nước.
Nhìn lại hoạt động báo giới đã bùng lên sôi nổi từ tháng 9/2011 sau khi các cơ quan Việt Weekly, Phố Bolsa TV và KBCHN lần đầu tiên can đảm vác bút về Việt Nam song song với tác nghiệp sôi nổi của VTV4, HTV, NetViet/VTC10 thì từ 2016 bỗng nhiên chùng lại dù cái giá 20 triệu USD mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã được Thứ trưởng Vũ Hồng Nam, chủ nhiệm Ủy Ban Người Việt đã xác nhận qua 2 lần phỏng vấn của KBCHN nay đã hầu như chỉ là một cái bánh vẽ nên các cơ quan khác rất muốn bung ra như VOV, STVC …v…v… đành phải ngậm ngủi buông trôi cơ hội vì không ai muốn ném tiền qua cửa sổ.
Tuần tới chúng tôi sẽ có bài viết về “nạn nhân” của chính sách Truyền Thông Thông Tin để độc giả có cái nhìn công bằng và thiện cảm với sự nghiệp và tác nghiệp báo chí tại nước ngoài .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s