NPH2018_065: Biểu tình đấu cờ CHXHCNVN và VNCH tại Washington DC.

NB NPH livestream nhận định về buổi biểu tình của NVHN vào ngày Song thất dương lịch 2018 tại Washington DC, xem như thất bại trong nỗ lực cuối cùng đi tìm chính danh cho một lá cờ đã chết 43 năm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s