KBCHN446 – Livestream với Hồ Ngọc Bình ngày 4/5/2018

NVHN hết “vũ khí” hay các lính “quân cụ” thoái hóa dùng cháu bé 13 tuổi nói chuyện lịch sử?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s