Thùng tiền Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ “không cánh mà bay”

Chuyện buồn muôn thuở chính nghĩa chống Cộng của Chống Cộng Cực Đoan (CCCĐ) được chính người chống Cộng phanh phui

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s