KBCHN445 – Sự Thật về Quan hệ Việt Trung trong 30 năm qua Phần 2

Số Hóa: Thành viên Tà Hiên Hèn diễn đàn QUân Sử Việt Nam
Nhà xuất bản Sự Thật, 24 Quang Trung, Hà Nội
Phụ trách bản thảo đưa in: Phạm Xuyên, Đình Lai
Tháng 10 năm 1979

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s