Bà Trần Thanh Hiền: Ông Phan Kỳ Nhơn cấm tôi nói chuyện về Du Miên biển thủ 25 ngàn USD

Chủ tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai độc tài hơn “Cộng Sản”, vậy sao lại đòi tự do báo chí, tự do, dân chủ tại Việt Nam? Ông PKN Lấy quyền gì cấm? Phải chăng “cái bánh gato “Đức Thánh Trần” đã được “chia” đồng đều?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s