“Nghi vấn” ông Du miên biển thủ 25 ngàn USD đề Đức Thánh Trần.

Tôi muốn phản biện chuyện này anh Derrick Phan về thuế non-profit mà ông Hứa Trung Lập nói, không đúng. Ông Hứa trung Lập nói không ai có quyền hỏi đến số tiền của hội Đức Thánh Trần ngoài sở thuế là không đúng. Lập luận không thuyết phục. Dùng tình càm đưa vào công lý không được. Thiên Hạ Sự

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s